PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ PSP W SZEWNIE

NACZELNY CEL WYCHOWANIA:

 

Wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów i gotowego do autokreacji na drodze do właściwego dla niego sukcesu szkolnego.

 

Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego

 

Zadania nauczyciela wychowującego

Metody pracy

 

Formy pracy

 

Zadania opiekuńcze

I.                   Poszanowanie godności oraz praw dziecka i ucznia zgodnie      z postanowieniami Konwencji Praw Dziecka i Statusu Szkoły.

II.                Dbałość o bezpieczeństwo , zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów.

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom podczas zajęć lekcyjnych  i pozaszkolnych (imprez , wycieczek ,itp.).

2. Upowszechnianie przepisów o ruchu drogowym i zasad zwiększających  bezpieczeństwo uczniów podczas korzystania z i środków lokomocji

-  spotkanie z przedstawicielami policji ,

-  zdobywanie kart rowerowych ,

-  pogadanki.

3. Dbałość o rozwój kondycji fizycznej uczniów podczas zajęć wychowania   fizycznego , SKS , gimnastyki korekcyjnej.

4. Zapewnienie opieki  zdrowotnej przez pielęgniarkę szkolną i stomatolog

5. Propagowanie zdrowego stylu życia:

-  działalność PCK

-  współpraca ze służbą zdrowia.

6. Stworzenie możliwości korzystania z obiadów i picia herbaty na świetlicy  szkolnej.

7. Pomoc w rozwiązywaniu problemów , uczenie radzenie sobie w sytuacjach  trudnych oraz eliminowanie napięć związanych ze stresem

-  praca pedagoga

-  działalność Zespołu Wychowawczego.

8. Otoczenie opieką wychowawczą uczniów w ramach działalności świetlicy  

   szkolnej i środowiskowej.

III. Ochrona  dzieci przed demoralizacją oraz negatywnym wpływem mediów- sekt  i grup nieformalnych.

 IV. Poznanie warunków środowiskowych uczniów celem eliminowania  nieprawidłowości w funkcjonowania rodziny.

 V. Pomoc materialna uczniom z rodzin ubogich:

-   współpraca z GOPS, MOPS;

-         poszukiwanie sponsorów;

-         pomoc finansowa z TPD, itp.

VI. Opieka nad uczniami z rodzin patologicznych:

1.Terapia pedagogiczna i logopedyczna(wychowawcy klas, pedagog

   i działalność świetlicy środowiskowej).

2. Pomoc materialna.

3. Organizowanie czasu wolnego uczniów:

- zajęcia umuzykalniające (świetlica środowiskowa),

- zajęcia sportowe,

- gry i zabawy.

VII. Opieka nad rodziną zastępczą.

VIII. Pomoc uczniom niepełnosprawnym i przewlekle chorym w organizowaniu form nauczania odpowiednich do ich stanu zdrowia.

 IX. Organizowanie form pomocy dydaktycznej uczniom mającym problemy    w nauce:

1. Kierowanie do Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej na badania.

2. Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych.

3. Stworzenie możliwości korzystania z zajęć świetlicowych (indywidualna   praca z uczniem słabym).

4. Działalność biblioteki szkolnej.

5. Otoczenie szczególną opieką uczniów drugorocznych.

X. Dbałość o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów .

 

Profilaktyka wychowawcza

I.        Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego uczniów.

II.     Organizowanie opieki profilaktycznej i resocjalizacyjnej dla uczniów       z zaburzeniami zachowania :

1.Prowadzenie przez pedagoga szkolnego zajęć z uczniami z uczniami   sprawiającym problemy wychowawcze .

2. Kierowanie w/w uczniów na badania do PP-P.

3. Współpraca z policją, sądem, służbą zdrowia.

4. Organizowanie rozmów i lekcji terapeutycznych z psychologiem.

III.        Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i paleniu papierosów:

1. Prowadzenie programów profilaktycznych (w ramach świetlicy środowiskowej) ,,Spójrz inaczej”, ,,Elementarz”.

2. Pogadanki pedagoga, pielęgniarki szkolnej, opiekuna PCK, wychowawców  klas.

IV.      Podniesienie poziomu edukacji prawnej uczniów (spotkania      z  przedstawicielami policji , kuratorami sądowymi ).

V.        Prowadzenie bieżącej i okresowej oceny zagrożeń uczniów przejawami patologii społecznej i sytuacji wychowawczej szkoły .

VI.        Praca z rodzinami patologicznymi .

VII.         Pedagogizacja i współpraca z rodzicami .

 

 

Plan działań wychowawczych dla klasy PIERWSZEJ

Cel  wychowania:

Dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej.

 

Efekty działań wychowawczych:

 

I.  Poznajemy się przez zabawę

1.     Gry i zabawy integracyjne np. Jak masz na imię?, Pozwólcie, że wam przedstawię..., 

2.     Organizujemy i bierzemy udział w uroczystościach klasowych  np.  urodziny imieniny, pasowanie na ucznia, wigilia klasowa.

 

II.   Rozwijanie szacunku do tradycji własnej rodziny i regionu

1.     Porządkowanie grobów poległych żołnierzy na miejscowym cmentarzu,

2.     Poznanie nazwy swojej Ojczyzny, jej barw i godła,

3.     Wykonanie drzewa genealogicznego rodziny,

4.     Poznanie tradycji, obyczajów i obrzędów regionalnych,

5.     Zapoznanie z pięknem krajobrazu najbliższej okolicy. Poznanie ciekawych ludzi naszego  regionu,

6.     Rozbudzanie szacunku do symboli i pamiątek narodowych.

 

III.  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

1.     Udział w uroczystościach szkolnych służących prezentacji uzdolnień uczniów, takich jak: recytatorskie, aktorskie, muzyczne, sportowe.

2.     Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

IV.  Praca z uczniem zdolnym

1.     Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych poprzez indywidualizację pracy, 

2.     Promowanie twórczości uczniowskiej, osiągnięć uczniów zdolnych, bieżące informowanie o nich na stronie internetowej szkoły, eksponowanie prac uczniów  itp.

VI.  Bezpiecznie poruszamy się po drodze do i ze szkoły

1.     Zapoznanie ze znakami drogowymi, sygnalizacją świetlną, prawidłowym przejściem przez jezdnię,

2.     Utrwalenie przepisów ruchu drogowego.

 

VII.   Kształtujemy samorządność klasową

    1. Organizowanie imprez klasowych:

·         Dzień Chłopaka,

·         Andrzejki,

·         Mikołajki,

·         Choinka noworoczna,

·         Dzień Kobiet,

·         Dzień Dziecka.

   2. Opieka nad salą lekcyjną: dbanie o czystość i ład, pielęgnacja roślin,

       wykonywanie  gazetek ściennych.

   3. Wspólne wystawianie ocen śródrocznych i rocznych  z zachowania.

 
 

Plan działań wychowawczych dla klasy DRUGIEJ

 

Cel wychowania:

  Zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje

 

Efekty oddziaływań wychowawczych - uczeń:

 

I.            Znamy i stosujemy formy dobrego zachowania

1.Udział w imprezach kulturalnych, m. in.:

2.     Przybliżanie działalności instytucji publicznych, nauka zachowania i postępowania w instytucjach.

 

II.               Jesteśmy małymi Polakami, członkami społeczności lokalnej    i narodu

1.     Poznanie piękna naszego regionu.

2.     Zwiedzanie wystaw w muzeum Historyczno-Archeologicznym     w Ostrowcu Św.

3.     Rozbudzanie szacunku do symboli narodowych.

4.     Pamięć o mogiłach żołnierskich na miejscowym cmentarzu, palenie zniczy, składanie kwiatów.

5.     Wyrabianie poczucia dumy narodowej.

6.     Uczenie miłości do własnej Ojczyzny.

7.     Tworzenie i uczestniczenie w kultywowaniu tradycji szkoły.

 

III.           Rozwijamy zainteresowania uczniów

1. Rozbudzanie zainteresowań teatralnych.

2.     Udział w konkursach klasowych i międzyklasowych.

3.     Organizowanie wystaw prac plastycznych uczniów.

4.     Godziny z ciekawą książką, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

 

IV.        Praca z uczniem mającym trudności w nauce

1.     Skierowanie uczniów na zajęcia zespołu wyrównawczego  z języka polskiego i matematyki.

2.     Indywidualizacja pracy podczas lekcji.

3.     Prowadzenie kontaktów indywidualnych z rodzicami uczniów mających trudności w nauce.

 

V.        Jesteśmy bezpieczni na drodze

1.     Utrwalanie przepisów ruchu drogowego.

2.     Ćwiczenia w terenie.

 

VI.       Współpraca z rodzicami

1.     Spotkania ogólne.

2.     Spotkania indywidualne, wizyty domowe.

3.     Pomoc rodziców przy organizowaniu imprez klasowych    i wycieczek.

4.     Udział rodziców w opracowaniu dokumentów oraz realizacji wizji i misji szkoły.

VII.   Kształtowanie samorządności klasowej

    1. Organizowanie imprez klasowych:

·         Dzień Chłopaka,

·         Andrzejki,

·         Mikołajki,

·         Choinka noworoczna,

<·         Dzień Kobiet,

·         Dzień Dziecka.

   2. Opieka nad salą lekcyjną: dbanie o czystość i ład, pielęgnacja roślin,

       wykonywanie  gazetek ściennych.

 

Plan działań wychowawczych dla klasy TRZECIEJ

 

Cel  wychowania :

Dziecko  pokonuje  swoje  trudności  i  rozwija  swoje  zainteresowania.

 

Efekty  działań  wychowawczych - uczeń :

 

 

I.                  Rozwijamy  swoje  zainteresowania, a  niwelujemy  deficyty

1. Uczęszczamy  na  różne  koła  zainteresowań.

2. Przygotowujemy  się  do  konkursów  i  chętnie  w  nich  uczestniczymy.

3. Przezwyciężamy napotykane trudności i wyrównujemy braki edukacyjne uczęszczając na zespoły wyrównawcze (całoroczny prowadzony przez  wychowawcę, trzymiesięczny  prowadzony  w  ramach  projektu  ,,Równaj    w  górę”).

 

II.               Jesteśmy  członkami  narodu  i  społeczeństwa

1. Bierzemy  udział  w  różnych  uroczystościach.

2. Dbamy  o  mogiły  żołnierskie  na  miejscowym  cmentarzu:  porządkujemy

   groby, składamy  kwiaty, palimy  znicze.

3. Poznajemy  bohaterstwo  narodu  polskiego  w  walce  oswoją  wolność.

4. Poznajemy  swoją  GMINĘ i  jej  przedstawicieli.

5. Zwiedzamy  wystawy  w  Muzeum  Historyczno – Archeologicznym  w

   Ostrowcu.

6. Organizujemy  wycieczki  krajoznawczo – turystyczne  po  regionie.

 

III.           Współpracujemy  z  rodzicami

1. Angażujemy  rodziców  do  współpracy  na  rzecz  szkoły  i  środowiska.

2. Wspólnie  opracowujemy  plan  wychowawczy.

3. Zapraszamy  rodziców  do  pomocy  przy  organizowaniu  imprez  szkolnych

    i  klasowych.

 

IV.           Potrafimy zachować się w domu, szkole i w drodze do i ze szkoły

1. Organizujemy  spotkania  z  przedstawicielami  policji.

2. Utrwalamy  przepisy  ruchu  drogowego  i  zasady  prawidłowego  poruszania  się po  drogach  w  czasie  spacerów  i  wycieczek.

 

V.               Dbamy o zdrowie i prawidłowy rozwój

1. Organizujemy spotkania z pielęgniarką szkolną i słuchamy wygłaszanych

     prelekcji.

2. Korygujemy deficyty rozwojowe uczęszczając na gry i zabawy, gimnastykę

    korekcyjną, zajęcia  logopedyczne  i  reedukacyjne.

VI.   Kształtujemy samorządność klasową

    1. Organizowanie imprez klasowych:

·         Dzień Chłopaka,

·         Andrzejki,

·         Mikołajki,

·         Choinka noworoczna,

·         Dzień Kobiet,

·        > Dzień Dziecka.

   2. Opieka nad salą lekcyjną: dbanie o czystość i ład, pielęgnacja roślin,

       wykonywanie  gazetek ściennych.

   3. Wspólne wystawianie ocen śródrocznych i rocznych  z zachowania.

Plan działań wychowawczych dla klasy CZWARTEJ

Cel wychowania:

  Dziecko funkcjonuje w rodzinie, szkole i społeczeństwie.

 

Efekty działań wychowawczych – uczeń:

 

I.          Poznajemy tradycje i kulturę naszego regionu

1.     Poznajemy tradycje naszej szkoły.

2.     Czy znasz swoje miasto, dzielnicę, region?

 

II.           Kształtujemy postawy patriotyczne i szacunek do tradycji narodowych

1.     Najważniejsze święta państwowe – udział w uroczystościach, pogadanki.

2.     Troskliwy stosunek do pamiątek kultury i tradycji narodowej.

3.     Poznajemy sylwetki sławnych Polaków.

4.     Szanujemy symbole narodowe.

5.     Zapoznanie uczniów z przemianami zachodzącymi w kraju i na świecie – zachowanie tradycji i kultury kraju.

 

III.           Szanujemy zdrowie własne i innych

<1.     Bezpieczeństwo w szkole, w domu, i na ulicy.

2.     Zasady i reguły w relacjach międzyludzkich.

3.     Zdrowe odżywianie.

4.     Z higieną na ty.

5.     Radzenie sobie z emocjami.

6.     Zagrożenia cywilizacyjne.

 

IV.           Korzystamy z dostępnych źródeł informacji

1.     Książka jest moim przyjacielem.

2.     Wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

3.     Współpraca z biblioteką szkolną i gminną, organizacja konkursu czytelniczego.

 

V.               Przygotowujemy się do życia w rodzinie i społeczeństwie

1.Rodzina – jak rozumiem to pojęcie.

2. Moje miejsce w rodzinie.

3. Tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne w mojej rodzinie.

4. Dzień Matki – klasowa uroczystość.

 

VI.           Szanujemy środowisko naturalne, świadomie korzystamy z jego dóbr

1.     Uczestnictwo w akcji „ Sprzątanie Świata”.

2.     Dlaczego należy dbać o swoje środowisko naturalne?

3.     Ochrona środowiska jako podstawa psychofizycznego rozwoju człowieka

     (wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce)

 

VII.        Kształtujemy swoją osobowość i postawy wobec innych

1.     Budzenie więzi ze szkołą, popularyzacja dorobku szkoły.

2.     Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym.

3.     Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się.

4.     Wdrożenie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, wyrabianie odpowiedzialności za powierzone obowiązki.

5.     Próby poznawania samego siebie, przyjęcie systemu wartości jako podstawy znalezienia własnego miejsca w rodzinie, społeczności szkolnej.

6.     Kształtowanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka – udział w akcjach charytatywnych.

 

VIII.   Kształtowanie samorządności klasowej

    1. Organizowanie imprez klasowych:

·         Dzień Chłopaka,

·         Andrzejki,

·         Mikołajki,

·         Choinka noworoczna,

·         Dzień Kobiet,

·         Dzień Dziecka.

   2. Opieka nad salą lekcyjną: dbanie o czystość i ład, pielęgnacja roślin,

       wykonywanie  gazetek ściennych.

   3. Wspólne wystawianie ocen śródrocznych i rocznych  z zachowania.

 

IX.   Rozwijanie szacunku do tradycji własnej rodziny i regionu

Plan działań wychowawczych dla klasy PIĄTEJ

 

Cel wychowania:

  Uczeń potrafi zachować się w wielu sytuacjach społecznych, ma własne zdanie i potrafi prawidłowo rozwijać swoje zainteresowania.

Efekty działań wychowawczych - uczeń:

 

I.                  Poznajemy siebie jako członka rodziny oraz środowiska koleżeńskiego.

1. Wspólne ustalenie reguł życia w klasie.

2. Podkreślanie właściwych postaw wobec kolegów i koleżanek.

3. Ukazanie wartości rodziny i więzi międzyludzkich w życiu człowieka.

4. Zastanowienie się nad własnymi kontaktami rodzinnymi oraz ich wpływu na

    osobowość.

5.  Zastanowienie się nad tym, jak odbywać szczere i prawdziwe rozmowy z

rodzicami.

II.               Uczymy się prawidłowego zachowania oraz poznajemy siebie jako Polaka we współczesnej Polsce.

1. Kształtowanie potrzeby pomocy słabszym.

2. Organizowanie uroczystości z okazji ważnych rocznic państwowych.

3. Konsekwentne egzekwowanie zasad zachowania się w szkole.

4. Analiza różnych przykładów zachowań, ocena ich (wzięcie pod uwagę

    ewentualnych „okoliczności łagodzących”).

5. Rozmowa na temat tego, jakie zachowanie obowiązuje w szkole i poza szkołą

    i autorefleksja uczniów nad własnym zachowaniem.

6. Określanie miejsca i roli Polaków w integrującej się Europie.

7. Wzbudzenie uczuć patriotycznych poprzez pamięć o ważnych dla Polski

     momentów historycznych.

 

III.           Współpraca z rodzicami.

1. Spotkania śródsemestralne i semestralne.

2. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.

3. Współudział rodziców w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.

4. Udział rodziców w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

5. Opracowanie Programu Wychowawczego Szkoły.

  

IV.           Dostrzegamy własne słabe o mocne strony, uczymy się rozwijać zainteresowania.

1. Zachęcanie do aktywnego udziału w kołach zainteresowań.

2. Pomoc w rozpoznaniu swoich mocnych i słabych stron – jak rozwijać mocne

    i jak radzić sobie ze słabymi.

3. Rozwijanie zainteresowań literackich – czytelnictwo w klasie.

4. Zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem instytucji kultury w mieście

    i uświadomienie możliwości uczestniczenia w ich działalności

 

V.               Potrafimy dbać o własne otoczenie.

1.  Pogłębienie szacunku dla środowiska i postaw mających na celu jego

     ochronę.

2. Uświadomienie uczniom jak ważne jest przestrzeganie czystości w miejscu

    nauki, zamieszkania oraz użyteczności publicznej.

VI.           Dostrzegamy zagrożenia dla naszego zdrowia w otaczającym na świecie.

1. Refleksja nad zdrowiem fizycznym i psychicznym.

2. Dzielenie się sposobami radzenia sobie ze złym samopoczuciem.

3. Refleksja nad warunkami zdrowia fizycznego i psychicznego.

4. Autorefleksja nad własną dbałością o zdrowie.

5. Uświadomienie czym są nałogi, jakie mogą być ich przyczyny i skutki.

6. Wpływ alkoholu, tytoniu i narkotyków na organizm człowieka.

7. Zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

VII.   Rozwijanie szacunku do tradycji własnej rodziny i regionu

  1.                    Porządkowanie grobów poległych żołnierzy na miejscowym cmentarzu,
  2.                    Poznanie nazwy swojej Ojczyzny, jej barw i godła,
  3.                  Wykonanie drzewa genealogicznego rodziny,
  4.                     Poznanie tradycji, obyczajów i obrzędów regionalnych,
  5.                     Zapoznanie z pięknem krajobrazu najbliższej okolicy. Poznanie ciekawych ludzi naszego  regionu,
  6.                     Rozbudzanie szacunku do symboli i pamiątek narodowych.
  7.                     Wycieczki krajoznawcze.
  8.                      Konkurs wiedzy o Ostrowcu Św. i Szewnie.

 

VII.        Potrafimy pomagać sobie nawzajem, wiemy gdzie szukać pomocy.

1. Organizowanie zajęć wyrównawczych.

2. Dzielenie się sposobami rozwiązywania problemów, poznawanie nowych.

3. Wskazanie źródeł pomocy, uświadomienie, że z problemami nie trzeba

    walczyć w samotności.

VIII.    Uczymy się jak dobrze wykorzystywać ambicję, gdzie szukać dróg rozwoju własnych zdolności.

1. Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych.

2. Poznanie sposobów, źródeł i metod samodzielnego poszerzania wiedzy.

3. Uświadomienie sobie istoty ambicji, jej pozytywnego oddziaływania oraz

    negatywnych skutków jej nadmiaru.

 

X.   Kształtowanie samorządności klasowej

    1. Organizowanie imprez klasowych:

·         Dzień Chłopaka,

·         Andrzejki,

·         Mikołajki,

·         Choinka noworoczna,

·         Dzień Kobiet,

·         Dzień Dziecka.

   2. Opieka nad salą lekcyjną: dbanie o czystość i ład, pielęgnacja roślin,

       wykonywanie  gazetek ściennych.

   3. Wspólne wystawianie ocen śródrocznych i rocznych  z zachowania.

 

Plan działań wychowawczych dla klasy SZÓSTEJ

 

Cel wychowania:

  Uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt

 

Efekty działań wychowawczych - uczeń:

 

 

I.  Kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie

   1. Godło, hymn państwowy, flaga.

   2. Znaczenie świąt narodowych i państwowych  w kulturze i tradycji Polaków.

   3. Pamiętamy o tych, którzy odeszli.

   4. Jak zapewnić pokój światu.

   5. Prawa dziecka. Prawa rodziny.

   6. Udział uczniów w uroczystościach szkolnych i państwowych (kultura

       zachowania się, wystrój sal).

 

II.    Propagowanie zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień

   1. Wszystko o odżywianiu i aktywności  fizycznej.

   2. Fazy uzależnienia od alkoholu.

   3. Narkotykowe dylematy.

   4. Palenie tytoniu, a fizjologia człowieka.

   5. Sport, a nasze zdrowie.

 

III.   Bezpieczeństwo uczniów

   1. Bezpieczeństwo obowiązujące na terenie szkoły i poza nią.

   2. Jak bezpiecznie wypoczywać?

   3. I ty możesz pomóc: zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

IV.    Praca z uczniem zdolnym i słabym

  1. Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych.

  2. Organizacja pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy w nauce.

  3. Co ma robić uczeń zdolny żeby się nie nudzić, a słabszy żeby nie popaść

     w  depresję?

 

V.   Współpraca z rodzicami

   1. Wybór Klasowej Rady Rodziców.

   2. Podejmowanie decyzji w sprawach szkoły.

   3. Udział rodziców w opracowaniu ,,Programu  Wychowawczego Szkoły”.

   4. Regularne i doraźne spotkania z rodzicami – informowanie o wynikach

       nauczania i zachowania uczniów, wspólne  rozwiązywanie problemów

       klasowych.

   5. Współpraca z Klasową Radą Rodziców w przygotowywaniu imprez

       klasowych.

   6. Upowszechnianie wiedzy i kultury  pedagogicznej rodziców poprzez

        pedagogizację.

 

VI.   Dziedzictwo kulturowe mojego regionu i najbliższego otoczenia

   1. Nasz region – historia i  współczesność.  

   2. ,,Cudze chwalicie, …” – zabytki najbliższego regionu.

   3. Jak wygląda obecnie życie kulturalne na wsi, a jak było dawniej?

 

VII.   Kształtowanie samorządności klasowej

    1. Organizowanie imprez klasowych:

·         Dzień Chłopaka,

·         Andrzejki,

·         Mikołajki,

·         Choinka noworoczna,

·         Dzień Kobiet,

·         Dzień Dziecka.

   2. Opieka nad salą lekcyjną: dbanie o czystość i ład, pielęgnacja roślin,

       wykonywanie  gazetek ściennych.

   3. Wspólne wystawianie ocen śródrocznych i rocznych  z zachowania.

 

 

VIII.    Poznajemy zasady współżycia i współdziałania między ludźmi

     1. Wybieramy samorząd klasowy.

     2. Sto pytań do nauczyciela wychowawcy.

     3. Uczymy się funkcjonować w grupie rówieśniczej.

     4. Kształtujemy więzi koleżeńskie. Granice solidarności i lojalności

         koleżeńskiej.

     5. Przyjaźń, wartość przyjaźni, prawa i obowiązki przyjaciół, skutki

         nieprzestrzegania przyjaźni.

     6. Miłość – określenie wartości uczuć, miłość rodzicielska, rodzeństwa.

    Skutki lekceważenia uczuć.

     7. Rozumienie problemów ludzi niepełnosprawnych, chorych, starszych, 

         Okazywanie im życzliwości i pomocy.