SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

„Kibicuję fair-play”Tydzień WOLONTARIATU

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła bez przemocy”. 

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

 Deklarując uczestnictwo w programie zobowiązaliśmy się przestrzegać „Kodeks szkoły bez przemocy”.

gazetka

Kodeks

1. Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

4. Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

6. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

8. Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

9. Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

/Źródło: http://www.szkolabezprzemocy.pl


  ***************************** 

W ramach „Szkoły bez przemocy” uczniowie, nauczyciele i rodzice będą zaangażowani w różnego rodzaju działania na rzecz ulepszenia działań dotyczących zwalczania w szkole niepożądanych zachowań.

 

Konkurs na projekt koszulki „Kibicuję fair-play”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na projekt koszulki. Zadaniem było wykonanie projektu, który nadawałby się do umieszczenia na koszulce T-shirt. Tematem projektu było hasło „Kibicuje fair-play”. Swoje prace zgłosiło 7 uczniów, spośród których do dalszego etapu zgłoszono pracę Agnieszki Łukawskiej (VI b) oraz Jakuba Jankowskiego (VI a ).

Czekamy teraz na dalsze wyniki, które będą ogłoszone do 5 grudnia 2011 roku. Kibicujemy naszym uczniom, bo czekają ich wspaniałe nagrody!

 

koszulki

*****************************************************************


W ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy" zorganizowany został Tydzień Wolontariatu. To ogólnopolskie przedsięwzięcie propagujące ideę wolontariatu rozpoczęło się w naszej szkole przedstawieniem „Ze Świętym Mikołajem czynimy dobro”. Uczniowie klasy VI b przybliżyli swoim kolegom i koleżankom ideę pomagania dając za przykład biskupa Mikołaja. Nasi aktorzy zaprezentowali tę samą inscenizację podczas wizyty w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Niezmiennie zachęcamy naszych uczniów do włączania się w akcje wolontaryjne, aby kształtować ich poczucie wartości oraz chęć pomagania.  Na terenie szkoły przygotowano gazetkę tematyczną pod hasłem „Wolontariat – świadomie pomagamy innym”, na której widnieje kodeks wolontariusza. Kolejnym ważnym krokiem były lekcje wychowawcze, na których wraz z wychowawcą uczniowie dyskutowali na temat sensu, potrzeby i korzyści jakie niesie wolontariat. Wprowadzeniem do tych dyskusji był film edukacyjny „Wolontariat dla każdego”. Każda szkoła dobrze wie, że w relacjach z uczniem istotna rolę odgrywają rodzice i to właśnie do nich skierowany było działanie pod hasłem „Mamo, tato pomóżmy razem” mająca na celu zaangażowanie rodziców  w działania wolontaryjne. Tydzień Wolontariatu uwieńczony został warsztatami plastycznymi pt. „Jak pomagam innym”, które zakończono konkursem.

Uczniowie naszej szkoły z zaangażowaniem włączyli się w szereg akcji pomocowych organizowanych na terenie szkoły. 

Zebrano:                          

      - worek nakrętek plastikowych dla Kaperka chorego na mukowiscydozę,

      -    101 kg  artykułów spożywczych i słodyczy, z których przygotowano paczki dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły oraz dzieci z Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Ostrowcu Św. 

     

  - paczkę karmy dla zwierząt, którymi opiekuje się Ostrowieckie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Animals”

6 grudnia uczniowie wcielili się w role Świętego Mikołaja. Ubrani w czerwone koszulki i czapeczki spełniali dobre uczynki względem kolegów, nauczycieli i rodziców. Uczniowie zachęceni ideą pomagania mogą wstąpić w szeregi powołanego w naszej szkole Szkolnego Koła Wolontariusza „Filantrop”


 

Uczniowie klas IV-VI wykonywali prace plastyczne „ Moje wyobrażenie o wolontariacie” –prace wywieszono w holu szkoły.

                                             

wolontariat

  Prowadzenie:  zespół redakcyjny