STATUT


Publicznej Szkoły Podstawowej w SzewnieI. Nazwa i typ szkoły§ 1.1. Szkoła nosi nazwę:
Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa w Szewnie.
§ 2.1. Szkoła jest sześcioklasową publiczną szkołą podstawową.
2. Liczba oddziałów w przedszkolu jest zmienna w zależności od ilości
dzieci uczęszczających do przedszkola i corocznie jest określona
w arkuszu organizacyjnym.
§ 3.1. Siedzibą Szkoły Podstawowej w Szewnie jest budynek położony w Szewnie przy ul. Langiewicza 3.
§ 4. Organem prowadzącym szkoły jest Samorząd Terytorialny Gminy Bodzechów.II. Cele i zadania szkoły.§ 5.1. Szkoła podstawowa jest organizacyjną i programową podstawą systemu oświaty i wychowania, powołaną do realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do nauki.
2. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom podstawowe wykształcenie, stanowiące
podbudowę do dalszego kształcenia w gimnazjum.
3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oświatowej oraz
w przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
4. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne.
5. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa.
6. Zasady rekrutacji do szkoły:
a) do PSP w Szewnie przyjmowane są wszystkie dzieci mieszkające w obwodzie
szkoły,
b) zespół klasowy lub grupę 0 tworzą wychowankowie mieszkający w tych
samych miejscowościach lub na tych samych ulicach,
c) na prośbę rodziców / prawnych opiekunów dziecko może uczęszczać do innej
klasy niż przydzielona, jeżeli pozwalać będą na to warunki organizacyjne
szkoły,
d) do szkoły przyjmowani będą uczniowie spoza obwodu szkoły, jeżeli
pozwalać na to będą warunki organizacyjne szkoły,
e) do przedszkola przyjmowani będą wychowankowie spoza obwodu tej szkoły,
jeżeli pozwalać na to będą warunki organizacyjne,
f) w przypadku wychowanków spoza rejonu, w przypadku ograniczonej liczby
miejsc, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszonych podań.
§ 6.1. W zakresie działalności dydaktycznej szkoła w szczególności:
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły zatrudniając nauczycieli posiadających
odpowiednie kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach,
b) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez
organizowanie kół zainteresowań, zajęć sportowych, konkursów i innych
imprez.
2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów
nauczania.
§ 7.1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
2. Zasady kwalifikacji uczniów na wyżej wymienione zajęcia i sposób ich organizacji określają odrębne przepisy.
3. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje pedagog szkolny.
§ 8. 1. Rodzice i nauczyciele na zasadach określonych w statucie współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:
a) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów
i zasad określonych w ustawie i przepisach wykonawczych do niej,
w szczególności w statucie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
b) upowszechnianie zasad tolerancji, wolności sumienia i poczucia
sprawiedliwości,
c) kształcenie postaw patriotycznych (także w wymiarze lokalnym),
d) sprzyjanie zachowaniom proekologicznym,
e) umożliwianie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej i religijnej,
f) szanowanie indywidualności uczniów i ich prawa do własnej oceny
rzeczywistości,
g) wdrażanie do dyscypliny i punktualności.
§ 9. 1. Szkoła promuje zdrowie uwzględniając wszystkie aspekty zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego oraz jego związki ze środowiskiem.
2. Szkoła wspiera promocję zdrowego stylu życia we współpracy
z rodzicami i całą społecznością lokalną.
3. Szkoła stwarza uczniom sposobność rozwijania postaw i wartości, które
ułatwiają im dokonywanie wyborów w sprawach zdrowia mających znaczenie dla obecnego i przyszłego życia:
a) zapewnia uczniom opiekę, pomoc, rady w każdej trudnej dla niego sytuacji,
b) proponuje uczniom różne formy spędzania wolnego czasu,
c) kształtuje umiejętności samooceny i poczucia własnej wartości,
d) zapewnia wszystkim uczniom dobry stan techniczny budynku szkoły
i jego wyposażenia,
e) umożliwia korzystanie z usług służby zdrowia i poradni psychologiczno
pedagogicznej publicznej i niepublicznej,
f) zapewnia możliwość korzystania z gorących posiłków na terenie szkoły,
g) zapewnia pedagogizację rodziców.
§ 10. Szkoła realizuje cele i zadania profilaktyki uwzględniając wszystkie
aspekty życia szkoły oraz jej ścisły związek ze społecznością lokalną:
a) umożliwia pogłębianie informacji na temat istoty uzależnień: alkoholizmu,
nikotynizmu, narkomanii,
b) pomaga zrozumieć przyczyny, skutki i objawy uzależnień,
c) ukazuje następstwa zdrowotne, społeczne, ekonomiczne i moralne nałogów,
d) wskazuje sposoby podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach zagrożeń,
e) wskazuje sposoby unikania zagrożeń i kształtowania postaw asertywnych.
§ 11. 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz
posiadanych możliwości.
2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
a) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa
i higieny,
b) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi
potrzebującymi takiej opieki uczniami,
c) otaczania szczególną opieką uczniów mających trudne warunki domowe
(w miarę możliwości mogą otrzymać oni pomoc materialną).
d) na podstawie opinii lekarza, uczeń może być zwolniony z nauki języka
obcego. Decyzję o jego zwolnieniu podejmuje dyrektor.
§ 12. 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:
a) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te
zajęcia,
b) podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury. Plan dyżurów
nauczycielskich ustala dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć
i możliwości kadrowe,
c) nauczyciele wychowania fizycznego sprawują opiekę nad uczniami
w czasie swoich zajęć na bloku sportowym,
d) uczniowie klas I - III są pod stałą opieką wychowawcy.
2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym także w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują nauczyciele.
3. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne przepisy.
§ 13. 1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego
z nauczycieli uczących w tym oddziale.
2. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia statutu.
§ 14. 1. Szczegółowe zadania wychowawcze określa program wychowawczy
szkoły uchwalony przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady
rodziców i samorządu uczniowskiego.III . Wewnątrzszkolny system oceniania.§ 15. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na
rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu
przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania
oceny.
2. Badanie postępów i osiągnięć uczniów powinno być prowadzone przy
użyciu różnych narzędzi i technik oceniania.
3. Ustalając oceny nauczyciel musi brać pod uwagę możliwości umysłowe
i predyspozycje uczniów.
4. Ocenianie ucznia odbywa się w sposób jawny, zrozumiały, czytelny
i uzasadniony.
4.1 Informacje o postępach i trudnościach w nauce przekazywane są rodzicom / prawnym opiekunom poprzez:
a) systematyczne wpisywanie ocen lub informacji w dzienniczkach
uczniowskich,
b) podczas spotkań i wywiadówek,
c) indywidualnych rozmów.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) zbadanie przyrostu wiedzy i umiejętności ucznia, oceniania jego
aktywności oraz poinformowanie go o jakości jego pracy, poziomie
uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych oraz
o skuteczności wybranych metod uczenia się,
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
d) dostarczanie rodzicom, nauczycielom, wychowawcy klasy i dyrektorowi informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia oraz informacji o efektywności procesu nauczania i uczenia się oraz wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,
e) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno - wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych
z poszczególnych przedmiotów poprzez ustalenie treści programowych
i umiejętności do opanowania w danym roku szkolnym oraz
poinformowanie o nich uczniów i rodziców na początku roku szkolnego,
b) ustalenie wymagań na poszczególne oceny poprzez indywidualne
dostosowanie zasad oceniania zawartych w niniejszym regulaminie do
realizowanych treści programowych i poinformowanie o nich uczniów
i rodziców na początku każdego roku szkolnego,
c) ustalenie kryteriów dotyczących ocen z zachowania oraz wymagań na
poszczególne oceny i poinformowanie o nich uczniów i rodziców na
początku każdego roku szkolnego,
d) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie wg skali i w formach
przyjętych w tym regulaminie,
e) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
f) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich
poprawiania.
§ 16. 1. System oceniania bieżącego jest zróżnicowany i dostosowany do etapów
kształcenia.
2. W klasach I - III stosuje się ocenę opisową przy czym w praktyce wystąpi:
a) ocenianie bieżące ( podczas każdego zajęcia ),
b) ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i roczne.
3. W ocenianiu bieżącym stosuje się 6 - stopniową skalę cyfrową:

6 - umiejętność wykraczająca poza materiał programowy,
5 - umiejętność opanowana doskonale,
4 - umiejętność opanowana dobrze,
3 - umiejętność opanowana zadowalająco,
2 - umiejętność opanowana słabo,
1 - umiejętność nie opanowana.


4. Uczeń i jego rodzice będą informowani na bieżąco o postępach dziecka
w zeszytach i dzienniczkach ucznia za pomocą powyższych oznaczeń.
5. U uczniów ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi stosuje się
obniżony poziom wymagań zgodnie z zaleceniami publicznej lub
niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.
§ 17 1. W klasach IV - VI oceny bieżące ustalane są w stopniach według
następującej skali:

stopień celujący - 6
stopień bardzo dobry - 5
stopień dobry - 4
stopień dostateczny - 3
stopień dopuszczający - 2
stopień niedostateczny - 1


2. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach znaków + i - .
3. Formami bieżącego oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów są:
a) ocenianie odpowiedzi ustnych,
b) pisemne prace kontrolne w postaci:
- krótkich 10 - 15 minutowych sprawdzianów z aktualnie przerobionego
materiału,
- 30 - 45 minutowych prac klasowych , sprawdzających osiągnięcia
uczniów po zakończeniu danego działu,
c) sprawdzanie prac domowych,
d) ocenianie aktywnego udziału ucznia w lekcji,
e) ocenianie samodzielnych opracowań wybranych tematów przez ucznia
lub grupę uczniów,
f) dopuszcza się przeprowadzanie testów semestralnych, obejmujących
materiał całego semestru.
4. Wszelkiego typu prace pisemne nauczyciel przygotowuje według własnego
uznania w jednej lub dwóch wersjach :
A - łatwiejsze
B - trudniejsze
O wyborze może decydować zarówno nauczyciel jak i uczeń .
5. Oceniając prace pisemne wprowadza się skalę punktową, a następnie uzyskane przez ucznia punkty przelicza się na ocenę w następujący sposób: (ilość zdobytych punktów: maksymalna ilość punktów) 100% przy czym liczbie punktów odpowiadają oceny:

Sprawdzian typu A :                       Sprawdzian typu B:
0 - 32 % - niedostateczny            0 - 32 % - niedostateczny
33 % - 49 % - dopuszczający            33 % - 49 % - dopuszczający
50 % - 74 % - dostateczny            50 % - 69 % - dostateczny
75 % - 89 % - dobry                       70 % - 84 % - dobry
90 % - 100% - bardzo dobry            85 % - 95 % - bardzo dobry
                                                       96 % - 100 % - celujący
6. O zamiarze przeprowadzenia sprawdzianów i innych prac pisemnych uczniowie są informowani z wyprzedzeniem, przy czym:
a) zasady przeprowadzania sprawdzianów obejmujących niewielką ilość
materiału mogą być przyjęte na początku roku szkolnego lub w innej
formie ustalone przez nauczyciela,
b) w ciągu jednego dnia uczeń nie może mieć więcej niż jednego sprawdzianu
tego typu,
c) o terminie sprawdzianu po zakończeniu działu należy poinformować
z tygodniowym wyprzedzeniem,
d) sprawdzian okresowy można zapowiedzieć na początku semestru,
a następnie przypomnieć z dwutygodniowym wyprzedzeniem,
e) pozostałe formy sprawdzania wiadomości - bez zapowiedzi .
7. Sprawdziany obejmujące większą partię materiału są dla ucznia obowiązkowe i w przypadku jego nieobecności w czasie pisania sprawdzianu przez klasę, pisze go indywidualnie najdłużej w ciągu 2 tygodni od momentu powrotu do szkoły.
8. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
9. Sposób oceniania w pozostałych przypadkach pozostaje w gestii nauczyciela przy czym należy uwzględnić przyjęte kryteria.
10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
11. Uczeń może być zwolniony na czas określony z wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. Istnieje również możliwość zwolnienia z techniki i informatyki.
12. W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające zarówno ze specyfiki przedmiotu , indywidualnych koncepcji dydaktycznych danego nauczyciela , jak i potrzeb danego oddziału, pod warunkiem przestrzegania ogólnych zasad niniejszego regulaminu.
13.Ocenianie bieżące powinno być prowadzone systematycznie w różnych
formach, a częstotliwość oceniania uzależniona jest od liczby godzin
danego przedmiotu w tygodniu przy czym minimalną liczbę ocen cząstkowych
ustala się na dwukrotność tygodniowej liczby godzin przedmiotu, nie mniej
jednak niż dwie w semestrze.
§ 18.1. a) Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa do 15
stycznia. Drugi od 16 stycznia do końca roku szkolnego.
b) Na koniec każdego semestru przeprowadza się klasyfikację śródroczną
i roczną, która odbywa się na posiedzeniu rady pedagogicznej
w ostatnim tygodniu nauki w danym semestrze.
c) Na dwa tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele informują ustnie uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych. O ocenach niedostatecznych informują pisemnie
z miesięcznym wyprzedzeniem.
d) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
e) Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny.
f) Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie
usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
g) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie
odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń
spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
h) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą : nauczyciel właściwego przedmiotu oraz nauczyciel tego samego przedmiotu lub pokrewnego przedmiotu.
W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów rodzice
dziecka.
i) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Termin powinien być tak dobrany aby egzamin odbył się do końca marca danego roku szkolnego, w przypadku klasyfikacji śródrocznej
i w przed ostatnim tydodnu sierpnia w przypadku klasyfikacji rocznej.
j) Od ustalonej w wyniku egzaminu oceny służy uczniowi odwołanie do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od daty egzaminu. W przypadku uznania odwołania dyrektor powołuje komisję w składzie: wychowawca klasy, nauczyciel właściwego przedmiotu, nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, która ponownie w ciągu tygodnia przeprowadza egzamin. Ustalona ocena w wyniku tego egzaminu jest ostateczna.
2. W szczególnych przypadkach, kiedy uczeń wnosi o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności, wówczas dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja w składzie: wychowawca, nauczyciel uczący przedmiotu i nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Ocena tego egzaminu jest ostateczna.
3.Oceny klasyfikacyjne wyrażane są w stopniach zgodnie z treściami zawartymi
w § 17. 3. przy czym ocena powinna wynikać z ocen bieżących i spełniać następujące wymagania:
a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
- posiada wiedzę wykraczającą poza materiał obowiązkowy i systematycznie ją
pogłębia,
- osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych szkolnych
i pozaszkolnych lub posiada inne osiągnięcia,
- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
- potrafi poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z różnych
Ÿródeł,
- wykazuje bardzo wysokie zaangażowanie.
b ) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony realizowanym
programem nauczania,
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
- sprawnie posługuje się i wykorzystuje różne Ÿródła informacji,
- wykazuje wysokie zaangażowanie,
- bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
- opanował treści istotne w strukturze przedmiotu,
- dysponuje wiedzą pozwalającą na wykonanie zadań przewidzianych
w programie nauczania,
- poprawnie posługuje się zdobytymi informacjami, wiadomościami
w praktycznym rozwiązywaniu problemów użytecznych w szkolnej
i pozaszkolnej działalności w zakresie przekraczającym wymagania zawarte
w podstawach programowych,
- rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika,
- wykazuje zaangażowanie, dobrowolnie podejmuje się wykonywania
dodatkowych zadań,
d ) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym
wymagań zawartych w podstawach programowych,
- opanował głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie
wiadomości,
- rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne
o średnim stopniu trudności, łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego,
o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, często powtarzające się
w realizowanym programie nauczania,
- w treściach budzących jego zainteresowanie wykazuje zaangażowanie,
e ) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowaniu materiału zawartego w podstawach programowych,
ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia wiedzy
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki i są możliwe do uzupełnienia,
- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne, praktyczne typowe, o małym
stopniu trudności,
- wykonuje zadania praktyczne potrzebne w życiu,
- wykazuje zaangażowanie na miarę swoich możliwości,
f ) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach
programowych przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
z tego przedmiotu na wyższym poziomie nauczania,
- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)
stopniu trudności,
- nie wykazuje żadnego zaangażowania.
4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki i sztuki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
5. Kryteria oceniania i wymagania na poszczególne oceny z religii ustala
nauczyciel tego przedmiotu. Ocena z religii albo etyki jest oceną z przedmiotu
obowiązkowego, ma wpływu na promowanie ucznia i jest brana pod
uwagę przy obliczaniu średniej ocen ucznia.
6.W klasach I - III po I semestrze nauczyciel sporządza ocenę opisową, którą
dołącza do dziennika lekcyjnego.
7. Klasyfikowanie śródroczne, końcowe w klasach I - III szkoły podstawowej
polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym
i ustaleniu opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny opisowej z zachowania.
8. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli
jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
9.Ucznia klasy I - III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko na
podstawie opinii lekarza lub poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz
w porozumieniu z rodzicami.
10. Uczeń klasy IV - VI otrzymują promocję do klasy programowo wyższej
jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyskał oceny wyższe od
niedostatecznej.
11. Uczeń klasy IV - VI, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin
poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
12.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania
fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę
ćwiczeń praktycznych .
13. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w przed ostatnim tygodniu ferii letnich.
14. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako
przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
15. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę
egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie sama zajęcia
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
16. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik
egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne
prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
17. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły .
18. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 19 .
19. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
20. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli na zakończenie roku szkolnego klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązujących zajęć
edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto
przystąpił do sprawdzianu po szkole podstawowej.
21. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczniowi, który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
21.1 Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię
albo etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych
zajęć.
22. Uczeń z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się ma prawo do sprawdzianu w warunkach i formie
dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia na
podstawie opinii PPP:
a) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia,
b) uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu,
c) uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością , posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
23. W szczególnych przypadkach losowych bądŸ zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wynik sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
24.Uczeń ma możliwość poprawienia każdej oceny cząstkowej z przedmiotu.
Jeżeli z poprawy otrzyma ocenę niższą od poprzedniej, ocena ta nie jest brana
pod uwagę.
25. Uczeń ma prawo do poprawy oceny śródrocznej i rocznej jeżeli jest ona jego
zdaniem niższa od przewidywanej.
W takiej sytuacji dyrektor wyznacza komisję, do przeprowadzenia egzaminu w
skład której wchodzi, nauczyciel uczący w danej klasie oraz drugi uczący tego
samego lub pokrewnego przedmiotu.
26.1.Egzamin ten na formę:
a) ustną, która nie może trwać dłużej niż 15 minut,
b) pisemną trwającą do 60 minut,
Egzamin ten powinien odbyć się nie póŸniej niż na jeden dzień przed Radą
Plenarną.
26.2Jeżeli z egzaminu uczeń otrzymał ocenę niższą od proponowanej przez
nauczyciela, utrzymuje się ocenę wyższą.
26.3Ustalona ocena jest oceną ostateczną.
§ 19. 1.Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnieniu przez ucznia
obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów
i innych osób.
2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z przedmiotów nauczania, promowanie do klasy wyższej, ukończenie szkoły.
3. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca zaznajamia uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz możliwości poprawiania ustalonej oceny.
a) uczniowi, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną z zachowania RadaPedagogiczna może podjąć uchwałę
o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia,
b) uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy szóstej nie kończy szkoły.
4. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady wychowawczej z uczniami, w czasie której powinna wystąpić:
a) samoocena ucznia rozumiana jako prawo do wyrażania opinii o własnym zachowaniu i postępowaniu,
b) ocena zespołu uczniowskiego, rozumiana jako prawo do wyrażania opinii zespołu uczniów danej klasy, sformułowana w toku dyskusji,
c) ocena wychowawcy.
5. Ustaloną przez zespół klasowy i wychowawcę ocenę zachowania ucznia przedstawia się nauczycielom uczącym w danej klasie oraz innym pracownikom szkoły do zaopiniowania.
6. W przypadku zastrzeżeń wysuniętych przez osoby wymienione w pkt.5 wychowawca klasy wraz z zespołem klasowym przystępuje do ponownego ustalania oceny.
7. W klasach I - III zachowanie bieżące i śródroczne ocenia się następująco: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
8. Ocena z zachowania zawierać będzie następujące elementy :
- kultura osobista,
- stosunek do obowiązków szkolnych,
- aktywność na zajęciach,
- tempo pracy,
- ład i porządek,
- kontakty z rówieśnikami.
9. Roczna ocena z zachowania jest opisowa.
10. Zachowanie uczniów w klasach IV - VI ocenia się następująco: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
11. śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
w szczególności :
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
12.śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie szkoły.
13.Roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania ustala się według następującej skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne,
14. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.


IV. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów.§ 20. W szkole mogą być organizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów: gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, gry i zabawy ogólnorozwojowe, zajęcia rekreacyjno - sportowe, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia w zakresie edukacji muzycznej oraz koła zainteresowań.
1. Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I - III prowadzona jest w ramach obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny tygodniowo.
2. Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas IV - VI jest prowadzona w ramach zajęć
nadobowiązkowych w wymiarze 2 godziny tygodniowo.
3. Czas trwania zajęć z gimnastyki korekcyjnej wynosi 45 minut.
4. Udział uczniów w gimnastyce korekcyjnej nie zwalnia uczniów z udziału w
zajęciach z wychowania fizycznego.
5. Gimnastyka korekcyjna obejmuje uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną,
z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała i niektórymi zaburzeniami
przewlekłymi.
6. Zakwalifikowanie uczniów do zajęć z gimnastyki korekcyjnej odbywa się na
podstawie profilaktycznych badań lekarskich oraz testów przesiewowych
kwalifikujących uczniów do dodatkowych zajęć korekcyjnych.
7. Zajęcia gimnastyczne dla uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną odbywają się
w grupach liczących do 12 osób.
8. Metody pracy i formy zajęć gimnastyki korekcyjnej muszą być dostosowane do
możliwości i potrzeb dziecka.
9.Dyrektor szkoły odpowiada za zapewnienie specjalistycznej, kwalifikowanej kadry
oraz za odpowiednie warunki bazowe do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.
§ 21. Gry i zabawy ogólnorozwojowe są organizowane dla uczniów klas I - III w ramach zajęć nadobowiązkowych w wymiarze co najmniej 1 godzina tygodniowo.
§ 22.1. Zajęcia rekreacyjno - sportowe obejmują uczniów z klas IV - VI .
2. Liczebność grup i liczba godzin przeznaczonych tygodniowo na zajęcia
rekreacyjno - sportowe zależą od posiadanych środków przeznaczonych na
organizację tych zajęć.
3. Organizacja kół zainteresowań , zespołów wyrównawczych i zajęć muzycznych
powinna uwzględniać w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów
i predyspozycje w danym przedmiocie.
4. Zespoły wyrównawcze są formą pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych
lub losowych potrzebna jest dodatkowa pomoc pedagogiczna w celu
wyeliminowania braków i opanowania wiadomości objętych programem nauczania.
5. Organizacja wszystkich zajęć dodatkowych i ich ilości jest uzależniona od
posiadanych przez szkołę środków i akceptacji organu prowadzącego szkołę.V. Formy i zasady organizowania opieki i pomocy uczniom.§ 23. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.
§ 24. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
a) rozpoznaniu warunków życia i nauki uczniów,
b) opracowywaniu wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki,
c) organizowaniu pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych
uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,
d) organizowaniu różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania
społecznego,
e) udzielaniu pomocy uczniom kalekim i przewlekle chorym,
f) inicjowaniu różnorodnych form opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych, mających trudne warunki materialne,
g) dbaniu o kierowanie uczniów zaniedbanych środowiskowo z rodzin dysfunkcyjnych
do odpowiednich placówek opiekuńczo - wychowawczych,
h) kierowaniu uczniów osieroconych lub opuszczonych do placówek opieki
całkowitej,
i) sprawowaniu opieki i kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem rodzin
zastępczych.
§ 25. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i materialna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, rodziców (opiekunów) lub innych osób.
§ 26. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest organizowana w formie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
§ 27. Pomoc psychologiczną, pedagogiczną i materialną w szkole organizuje pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą klasy.VI. Organizowanie współpracy z poradnią
psychologiczno - pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.§ 28. W celu pełnej realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych szkoła współdziała z następującymi instytucjami:
a) poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
b) policją,
c) sądem,
d) kuratorami społecznymi i zawodowymi,
e) ośrodkami pomocy społecznej,
f) służbą zdrowia,
g) innymi instytucjami zainteresowanymi problemem opieki i wychowania dzieci.
§ 29. Nauczyciele są zobowiązani, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.VII. Zasady i formy współdziałania
szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie
nauczania , wychowania i profilaktyki.§ 30. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
§ 31. Szkoła utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
- poznania środowiska oraz ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
- okazywania im pomocy w oddziaływaniu wychowawczym oraz w zakresie profilaktyki,
- systematycznego informowania o wynikach w nauce i zachowaniu,
- kierowania do wyspecjalizowanych placówek świadczących pomoc dzieciom i rodzicom zgodnie z potrzebami wynikającymi z problemów dydaktycznych,
- planowania i organizowania różnych form zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (dyskoteki, wycieczki, imprezy kulturalne),
- włączania ich w sprawy dotyczące funkcjonowania szkoły.
§ 32. Koordynatorami współpracy między rodzicami i nauczycielami są wychowawcy klas i pedagog szkolny.
§ 33. Wychowawca klas spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach organizowanych nie rzadziej niż 2 razy w semestrze. O terminie tych spotkań decyduje dyrektor szkoły na wniosek wychowawców klas. Informacje o wywiadówkach przekazuje się zainteresowanym rodzicom w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole, co najmniej na tydzień przed planowanym terminem jej odbycia. W wywiadówkach (szczególnie półrocznych) powinni brać udział nauczyciele nie będący wychowawcami klas. Podczas pierwszego spotkania z rodzicami w nowym roku
szkolnym wychowawcy klas zapoznają rodziców z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania.
§ 34. Oprócz ustalonych ogólnych zebrań szkoła (w szczególności wychowawca i pedagog) utrzymują inne formy kontaktów z rodzicami uczniów, takie jak:
- rozmowy indywidualne,
- wizyty domowe.VIII. Organy Szkoły.§ 35. 1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły
2) rada pedagogiczna
3) rada rodziców
4) samorząd uczniowski.
5) rada szkoły, o ile zostanie powołana.
2. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych niniejszym statutem.
3. Każdy z organów szkoły ma obowiązek informowania dyrektora szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. Wskazane jest również wzajemne informowanie się.
4. Wszelkie zaistniałe sytuacje konfliktowe rozwiązuje się wewnątrz szkoły.
- Uczniowie wszystkie sporne sprawy rozwiązują zwracając się do wychowawcy klasowego, samorządu uczniowskiego, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły - zachowując wymienioną kolejność.
- Rodzice konflikty związane ze szkołą rozwiązują przy pomocy wychowawcy, rady rodziców lub dyrektora szkoły - zachowując wymienioną kolejność.
- Nauczyciele rozwiązują sytuacje konfliktowe w ramach rady pedagogicznej lub przy pomocy dyrektora szkoły.
§ 36.1. Szkołą kieruje dyrektor, którym może być nauczyciel spełniający wymagania określone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu .
2. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę.
3. Sposób powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy.
§ 37.1. W szkole tworzy się stanowisko z - cy dyrektora szkoły i kierownika świetlicy .
2. Jeżeli liczba oddziałów w szkole wynosić będzie mniej niż 12, to stanowisko wicedyrektora zostanie zlikwidowane .
3. Powierzenia tych funkcji i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.
§ 38.1. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
7) opiekę nad uczniami w szkołach filialnych sprawują kierownicy tych szkół.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami szkoły.
4. Szczegółowy zakres czynności dyrektora szkoły określa jednostka sprawująca nadzór pedagogiczny.
5. Zakres czynności dla pozostałych pracowników funkcyjnych, nauczycieli oraz dla pracowników administracyjno-obsługowych określa dyrektor szkoły.
§ 39.1. Rada pedagogiczna jest wewnętrznym organem kolegialnym szkoły, powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z nauczaniem , wychowaniem i działalnością opiekuńczą.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
§ 40.
1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy. Rada obraduje na
zebraniach plenarnych lub powołanych przez siebie komisjach.
2. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyniku klasyfikowania
i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć - oraz w miarę bieżących
potrzeb.
3. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu
prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie jej wszystkich członków o terminie i porządku
zebrania.
5. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacje o działalności szkoły.
§ 41. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) zatwierdzanie wniosków wychowawców klas i innych pracowników szkoły
w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,
6) podejmowanie uchwał upoważniających dyrektora szkoły do wystąpienia
z wnioskiem do Kuratora Oświaty w sprawie karnego przeniesienia ucznia do
innej szkoły.
§ 42. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń , nagród i innych
wyróżnień,
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć, oraz zajęć dodatkowych,
5) wnioski dyrektora szkoły dotyczące kryteriów oceny wyników pracy dla
ustalenia płacy zasadniczej oraz innych elementów wynagrodzenia,
6) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczej w szkole.
§ 43.
1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian,
a następnie uchwala go.
2. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora - o odwołanie nauczyciela z innej
funkcji kierowniczej w szkole.
3. W przypadkach określonych w ustawie organ prowadzący szkołę albo dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.
§ 44.
1. Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały rady obowiązują
wszystkich pracowników i uczniów.
2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym w obecności połowy jej członków.
3. Na wniosek członka rady pedagogicznej, po przyjęciu go przez radę zgodnie z punktem 2 uchwały rady mogą być przyjmowane w inny sposób.
4. Dyrektor ma prawo zawiesić uchwałę rady podjętą niezgodnie z obowiązującymi przepisami. O zawieszeniu uchwały dyrektor powiadamia organ bezpośrednio nadzorujący szkołę celem zajęcia przez ten organ stanowiska.
§ 45.
1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Protokół w terminie 7 dni od daty
zebrania wpisuje się do księgi protokołów rady.
2. Członkowie rady pedagogicznej są zapoznawani z treścią protokołu na następnym
posiedzeniu poprzez jego odczytanie. Członkowie mają prawo do
zgłoszenia ewantualnych poprawek.
3. Księgi protokołów należy udostępnić na terenie szkoły jej pracownikom pedagogicznym oraz innym upoważnionym osobom.
§ 46. 1. Przewodniczący rady zobowiązany jest do:
1) realizowania uchwał rady,
2) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania w realizacji
zadań statutowych,
3) dbania o autorytet rady, ochrony praw i godności nauczycieli,
4) zapoznania rady z obowiązującymi przepisami
5) analizowania stopnia realizacji uchwał rady.
2. Członek rady zobowiązany jest do:
1) współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania
wszystkich członków rady,
2) przestrzegania postanowień statutu oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
3) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady,
4) realizowania uchwał rady także wtedy, gdy zgłosił do nich swoje
zastrzeżenia,
5)składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,
6)nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
§ 47.1 Innowacja pedagogiczna lub eksperyment pedagogiczny może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.
2. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
3. Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
4. Rekrutacja do szkół lub oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji, eksperymentu w szkole podejmuje rada pedagogiczna.
7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji, eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, eksperymencie
2) opinii rady szkoły,
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane,
4) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego
prowadzenie w szkole.

§ 48.1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców, uczniów.
2. Radę rodziców szkoły tworzą członkowie klasowych rad rodziców
§ 49.1. Klasowa rada rodziców składa się z 3 - 4 osób, wybieranych w głosowaniu jawnym na ogólnym zebraniu klasowym rodziców, organizowanym
przez nauczyciela wychowawcę klasy w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
2. Kadencja klasowej rady rodziców trwa 1 rok .
3. Klasowa rada rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego, który w ścisłym porozumieniu z wychowawcą klasy kieruje jej pracą, czuwa nad wykonaniem wytycznych i uchwał rady rodziców.
4. Klasowa rada rodziców ma obowiązek uczestniczenia w zebraniach rady rodziców.
§ 50.
1. Rada rodziców na pierwszym zebraniu organizacyjnym najpóŸniej w dwa tygodnie
po wyborze klasowych rad rodziców - dokonuje wyboru Prezydium Rady
Rodziców i Komisji Rewizyjnej.
4. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący, z - ca przewodniczącego,
sekretarz, skarbnik i trzech członków.
3. Komisja rewizyjna składa się z dwóch osób: przewodniczącego i członka
§ 51.
1. Prezydium działa w imieniu rady rodziców,wykonuje jej uchwały i prowadzi prace
bieżące.
2. Kadencja prezydium trwa dwa lata. W drugim roku mogą być dokonane zmiany lub uzupełnienia.
§ 52.
1. Rada rodziców działa w oparciu o przygotowany plan pracy, który przedstawia
dyrektorowi szkoły.
2. Plan pracy winien być powiązany z planem pracy szkoły.
§ 53. Głównym działaniem rady rodziców jest współdziałanie ze szkołą w zakresie:
1) realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych szkoły ,
2) organizowania pomocy opiekuńczo - wychowawczej i materialnej dla dzieci
pozostających w trudnych warunkach,
3) pomocy w organizowaniu wycieczek i innych imprez dla dzieci,
4) udzielanie pomocy materialnej celem polepszenia warunków nauki.
§ 54.
1. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
2. Rada rodziców prowadzi swą działalność w ścisłym porozumieniu i uzgodnieniu
z dyrektorem szkoły.
§ 55.
1. Zasadniczą formą pracy rady rodziców i prezydium są zebrania.
2. Z przebiegu zebrań sporządzane są protokoły, które są przechowywane w kancelarii
szkoły.
3. Zebrania zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek członków rady
rodziców lub dyrektora szkoły.
4.Uchwały podejmowane na wszystkich zebraniach zapadają zwykłą większością
głosów w obecności przynajmniej 50 % członków.
§ 56.
1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych Ÿródeł .
2. Zbieraniem funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców zajmują się
upoważnieni przez prezydium członkowie klasowych rad rodziców lub inni
upoważnieni pracownicy szkoły. Za całość funduszy odpowiedzialny jest skarbnik.
3. Fundusze rady rodziców mogą być użyte tylko na cele związane z uczniami:
- na nagrody, dopłata do wycieczek i imprez, dopłata do żywienia, pomoc materialną; - cele związane z działalnością szkoły: zakup pomocy, środków czystości, drobne
remonty, pokrywanie kosztów transportu, zakup artykułów kancelaryjnych oraz na
koszty administracyjne.
4. Funduszami rady rodziców dysponuje prezydium na podstawie obowiązujących w
tym zakresie przepisów oraz zgodnie z ustalonym prawem finansowym.
Funduszami może również dysponować dyrektor szkoły po otrzymaniu
upoważnienia od rady rodziców.
Plan finansowy opracowuje prezydium, a zatwierdza rada rodziców.
§ 57. Rada rodziców prowadzi własną rachunkowość. Osobne przepisy regulują zasady gospodarki finansowej i sposób prowadzenia rachunkowości.
§ 58. Kontrolę nad działalnością finansowo - gospodarczą rady rodziców sprawuje Komisja rewizyjna.
§ 59. Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszy rady rodziców są własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 60. W szkole działa samorząd uczniowski.
§ 61. Samorząd uczniowski jest wewnętrznym organem kolegialnym szkoły, powołanym do reprezentowania interesów uczniowskich na jej terenie wobec innych organów.
§ 62. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§ 63. 1. Reprezentantami ogółu uczniów są organy samorządu: rada samorządu
uczniowskiego, zarząd samorządu uczniowskiego i sekcje tematyczne.
2. Radę samorządu uczniowskiego stanowią członkowie rad klasowych z klas IV - VI.
3. Zarząd samorządu uczniowskiego wybierany jest w wyborach tajnych spośród członków rady samorządu uczniowskiego.
4. W skład zarządu wchodzą: przewodniczący, z - ca przewodniczącego,
sekretarz, skarbnik i przewodniczący sekcji.
§ 64. 1. Zarząd samorządu uczniowskiego wykonuje swoje zadania zgodnie
z rocznym planem pracy.
2. Zarząd obraduje co najmniej raz w miesiącu.
3. Raz w semestrze składa sprawozdanie ze swojej działalności radzie
samorządu uczniowskiego.
§ 65. 1. Zebrania zarządu przygotowuje i prowadzi przewodniczący. Udział w nich
z głosem doradczym biorą opiekunowie.
2. W zebraniu sprawozdawczym udział może wziąć dyrektor szkoły.
3. Zebrania są protokołowane.
§ 66. Samorząd uczniowski ma prawo przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo do korzystania pomieszczeń i urządzeń szkolnych, pomocy opiekunów, nauczycieli, dyrekcji i innych pracowników zatrudnionych w szkole w celu rozwijania aktywnej działalności.
§ 67. Rada samorządu uczniowskiego dokonuje wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole (w terminie do 15 czerwca) zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków rady.
§ 68. Zasady funkcjonowania rady szkoły zastaną opracowane w momencie jej powołania.IX. Organizacja szkoły.§ 69. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:
1) 11 sal lekcyjnych,
2) bibliotekę z czytelnią,
3) salę gimnastyczną z zapleczem,
4) świetlicę pełniącą jednocześnie funkcję stołówki oraz kuchnię z zapleczem,
5) gabinet pielęgniarki szkolnej ,
6) sekretariat i gabinet dyrektora szkoły,
7) pokój nauczycielski,
8) ubikacje z umywalkami,
9) pomieszczenia centralnego ogrzewania,
10) dwa boiska sportowe i teren rekreacyjno-sportowy.
§ 70. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 71. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóŸniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
§ 72. 1. Szkoła realizuje programy nauczania zawierające podstawy programowe
obowiązkowych przedmiotów ogólnokształconcych zebranych w szkolnym
zestawie programów nauczania oraz ustalone przez Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu końcoworoczne zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów.
2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim, ramowym planem nauczania .
3. Przeciętna liczba uczniów w oddziale szkoły powinna wynosić 25. Za zgodą organu prowadzącego szkołę można tworzyć oddziały liczące inną liczbę uczniów. 4. W szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.
§ 73. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i zaopiniowany przez radę pedagogiczną.
§ 74. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
W klasach I - III są to zajęcia zintegrowane, za ich organizację odpowiada nauczyciel - wychowawca danej klasy. W klasach IV - VI zajęcia prowadzone są w systemie klasowo - lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§ 75. Na zajęciach techniki , informatyki i wychowania fizycznego, można oddziały dzielić na grupy, według zasad wynikających z odrębnych przepisów.
§ 76. 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, nauczania języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo -lekcyjnym w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek.
2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie z § 73.
3. Zajęcia nadobowiązkowe są organizowane za zgodą organu prowadzącego .
4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych wynika z liczby uczniów w oddziałach oraz potrzeb uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.
§ 77. Dla uczniów z deficytem rozwojowym organizuje się naukę zgodnie
z obowiązującymi przepisami .
§ 78. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami,
a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.X.Organizacja świetlicy.§ 79. 1. W szkole funkcjonuje świetlica, która ma na celu:
a) zapewnienie uczniom opieki w godzinach pracy ich rodziców lub nie posiadającym w domu rodzinnym właściwych warunków do nauki i spędzania wolnego czasu,
b) zapewnienie wychowankom racjonalnego żywienia odpowiednio do czasu ich pobytu w szkole,
c) organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności z nauką,
d) prowadzenie pracy wychowawczej , zmierzającej do kształtowania u dzieci właściwej postawy etyczno - moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru,
e) przygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy,
f) organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na wolnym powietrzu oraz troska o wychowanie fizyczne,
g) kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach,
h) rozwijanie samorządności oraz społecznej aktywności.
§ 80. Pracą świetlicy kieruje kierownik, do zadań którego między innymi należy:
1) planowanie, organizowanie, kierowanie pracą wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną,
2) koordynowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej, gospodarki materialnej i finansowej w zakresie dożywiania dzieci,
3) przygotowanie z dyrektorem szkoły pomieszczeń do prowadzenia nauki własnej i innych zajęć programowych,
4) opracowanie terminarza hospitacji zajęć świetlicowych,
5) inspirowanie wychowanków do samokształcenia i doskonalenia pedagogicznego,
6) opracowanie ramowego planu pracy tygodniowego rozkładu zajęć, planu dnia - zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci oraz wytycznymi programowymi,
7) opracowanie i przydzielanie czynności i zadań poszczególnym pracownikom pedagogicznym, administracyjno - obsługowym oraz ustalanie zakresu ich odpowiedzialności,
8) prowadzenie zajęć dydaktycznych w grupie, zgodnie z ustaloną liczbą godzin,
9) organizowanie kontaktów z wychowawcami klas i rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy,
10) informowanie dyrektora szkoły i rady pedagogicznej o działalności świetlicy,
11) prowadzenie kontroli wewnętrznej bloku żywieniowego.
§ 81. 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III, a w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, wychowawczo zaniedbanych oraz uczniowie pobierający naukę poza miejscem zamieszkania .
2. O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje zespół wychowawczy.
3. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb i warunków środowiska.
4. Wymiar czasu pobytu dziecka w świetlicy ustalają rodzice lub opiekunowie.
5. Zajęcia odbywają się w grupach wychowawczych.
§ 82. 1. Za realizację zadań w poszczególnych grupach wychowawczych odpowiedzialny jest wychowawca .
2. Grupy wychowawcze mogą korzystać z innych pracowni i sal lekcyjnych.
3. Zasady organizacji pracy, ramowy rozkład zajęć, rozkład dnia, regulaminy
oraz obowiązki pracowników w oparciu o zarządzenia i bieżące wytyczne
opracowuje kierownik placówki.
4. Szkoła zapewnia uczniom dożywianie tj. obiad - jednodaniowy posiłek.
5. Dla uczniów pozostających w szczególnie trudnych warunkach materialnych
szkoła pozyskuje w miarę możliwości środki na pokrycie kosztów żywienia.
6. Pracownicy świetlicy prowadzą dokumentację swojej pracy zgodnie
z obowiązującymi przepisami.XI. Biblioteka szkolna.§ 83 . 1. Szkoła dysponuje pomieszczeniem umożliwiającym gromadzenie,
wypożyczanie i opracowywanie zbiorów, prowadzenie przysposobienia
czytelniczo - informacyjnego, korzystanie z kącika czytelniczego.
2. Godziny pracy biblioteki szkolnej dostosowywane są do potrzeb uczniów i nauczycieli i skorelowane z planem lekcji.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie , nauczyciele , inni pracownicy
szkoły oraz rodzice.
§ 84.1. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza ma podstawę prawną
w Zarządzeniu Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 13.05.1983 r.
i Ustawie o systemie oświaty.
2. Nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek czynnego uczestnictwa
w kształtowaniu nowego modelu kształcenia i wychowania uczniów
polegającego na przejściu od procesu werbalnego, encyklopedycznego
w kierunku kształcenia zintelektualizowanego, sensownego i dobrowolnego.
3. Do szczegółowych obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:
1) udostępnianie czytelnikom książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,
2) popularyzowanie zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa,
3) organizowanie bazy dydaktycznej pomocnej w doborze różnorodnych form wychowania i nauczania,
4) korelacja treści nauczania (przygotowanie tematycznych zestawów lektur, materiałów poglądowych , zestawów artykułów z prasy pedagogicznej o określonej tematyce),
5) organizowanie różnorodnych form pracy z czytelnikami poprzez łączenie fachowości bibliotekarskiej z wiedzą pedagogiczną,
6) kierowanie zajęciami aktywu bibliotecznego,
7) śledzenie na bieżąco programów nauczania i synchronizowanie zawartych w nich założeń i uwag z doborem określonej literatury,
8) dbanie, aby biblioteka szkolna stała się szkolnym centrum informacji naukowo - pedagogicznej (zestawy tematyczne, kartoteki biblioteczne, inne Ÿródła),
9) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo - informacyjnego zgodnie z programem,
10) współpracowanie z bibliotekami pozaszkolnymi, rejonową i specjalistyczną ,
11) przygotowanie materiałów i wniosków dotyczących pracy biblioteki (sprawozdania roczne i semestralne).
4. Zakres prac organizacyjno - administracyjnych i warsztatowych nauczyciela
bibliotekarza obejmuje:
1) gromadzenie zbiorów stosownie do planowanych zadań priorytetowych szkoły,
2) ewidencjonowanie i opracowywanie biblioteczne zbiorów,
3) selekcję księgozbioru porządkującą i wartościującą zgromadzone zasoby,
4) przygotowanie ramowego planu biblioteki,
5) prowadzenie na bieżąco ksiąg inwentarzowych, dziennika pracy biblioteki, dowodów wpływów, księgi ubytków, akcesji czasopism, rozliczenia z nagród książkowych,
6) dbanie o estetyczny wygląd pomieszczenia i konserwowanie księgozbioru .XII. Zadania nauczycieli i innych pracowników.§ 85. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-ekonomicznych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
§ 86.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
2. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40godzin tygodniowo.
3.W ramach czasu pracy, o którym mowa w punkcie 1 nauczyciel jest zobowiązany:
- prowadzić zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z uczniami lub wychowankami,
- dbać o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,
- realizować czynności wynikające ze statutu szkoły,
- przygotowywać się systematycznie do lekcji pod względem merytorycznym, metodycznym i organizacyjnym,
- opracowywać i realizować programy nauczania,
- obiektywnie, bezstronnie i sprawiedliwie traktować oraz oceniać uczniów,
- dbać o powierzony sprzęt, pomoce naukowe oraz właściwe urządzanie posiadanej pracowni,
- poznawać osobowość, zainteresowania i zdolności uczniów celem wspierania ich rozwoju,
- chronić uczniów przed demoralizacją i uzależnieniami propagując zdrowy styl życia,
- znać stan zdrowia uczniów poprzez kontakty z rodzicami i szkolną służbą zdrowia,
- podnosić swoje kwalifikacje.
4. Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny dokonuje dyrektor szkoły w oparciu o przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
5. Nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.
6. Nauczyciel w czasie urlopu może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania następujących czynności:
- przeprowadzania egzaminów,
- prac związanych z rozpoczęciem bądŸ zakończeniem roku szkolnego,
- opracowania szkolnego zestawu programów nauczania.
7. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. Pracą tych zespołów kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołów.
8. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
9. Zakres obowiązków dla pozostałych pracowników szkoły określa dyrektor szkoły w imiennych przydziałach czynności. Ich prawa określane są w odrębnych przepisach.XIII. Zakres zadań nauczycieli - wychowawców.§ 87.1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) organizowanie zajęć zespołu klasowego, kształtowanie atmosfery życzliwości , koleżeństwa i tolerancji wśród uczniów,
3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzinami:
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
3) zapoznaje uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotkanych trudności i niepowodzeń szkolnych,
5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich
działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od
rodziców pomocy w swoich działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także
zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
§ 88. 1. Realizując zadania wymienione w § 86 wychowawca:
1) systematycznie informuje rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły - z ogółem rodziców danej klasy spotyka się na wywiadówkach, organizowanych nie rzadziej niż dwa razy w semestrze,
- o terminie spotkań decyduje dyrektor na wniosek wychowawcy,
- informację o wywiadówce przekazuje rodzicom w sposób zwyczajowo
przyjęty w szkole, co najmniej tydzień przed planowanym terminem jej
odbycia,
- w wywiadówkach mogą też brać udział nauczyciele nie będący
wychowawcami,
2) organizuje wzajemne kontakty między rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły,
3) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i radą klasową w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych, prowadzi działania dla upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców,
4) inicjuje samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich oraz sprawuje opiekę nad samorządem klasowym,
5) systematycznie oddziałowuje na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny,
6) wyrabia u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych, w tym zajęciach wyrównawczych,
7) czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,
8) prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno -wychowawczej w klasie.
§ 89. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.XIV. Prawa i obowiązki uczniów.§ 90. Uczeń ma obowiązek:
1) uczyć się systematycznie w miarę swoich możliwości,
2) odrabiać pracę domową w wymaganym przez nauczyciela terminie,

3) utrwalać materiał w określonym przez nauczyciela czasie,
4) posiadać odpowiedni podręcznik, zeszyt, przybory i materiały niezbędne
podczas lekcji,
5) nosić dzienniczek ucznia, pokazywać go na prośbę nauczyciela,
6) informować rodziców o swoich postępach w nauce i zachowaniu,
7) przychodzić punktualnie na zajęcia szkolne,
8) troszczyć się o honor szkoły, jej dobre imię, szanować i wzbogacać jej
tradycje oraz współtworzyć jej autorytet,
9) wypełniać polecenia nauczycieli, dyrekcji oraz innych pracowników szkoły, przestrzegać obowiązujących przepisów i zarządzeń władz szkolnych, powierzone zadania wypełniać sumiennie i odpowiedzialnie,
10) odnosić się z szacunkiem do przełożonych oraz wszystkich pracowników szkoły i kolegów,
11) zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia, szanować przekonania światopoglądowe i religijne kolegów,
12) chronić własne zdrowie, życie, bezpieczeństwo i higienę oraz dbać o własny rozwój, 13) dbać o ład, porządek i estetykę swojej klasy, atmosferę w niej panującą oraz wspólnie użytkowane dobro: sprzęt, meble, urządzenia i pomoce naukowe,
14) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, brutalności i przemocy,
15) wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów,
16) dbać o schludny wygląd, nosić jednolity strój i zmienne obuwie w szkole,
17) zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
§ 91. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądŸ psychicznej,
3) poszanowania swej godności osobistej oraz kulturalnego traktowania go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
6) przedstawianie radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:
- zapoznanie się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
- jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
- wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
- redagowanie i wydawanie gazety szkolnej,
7) wolności sumienia i wyznania poprzez umożliwianie swobodnego wyrażania przekonań światopoglądowych i religijnych, dobrowolność uczęszczania na lekcje religii na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub opiekunów,
8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
9) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
10) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
11) ochrony swojego życia prywatnego, rodzinnego i tajemnicy korespondencji,
12) uzyskanie pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego - zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia wiadomości oraz rozwoju zainteresowań,
13) uzyskania pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
14) korzystania z wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych,
15) pełnego wypoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii, na okres których nauczyciele nie powinni zadawać prac domowych,
16) uczestnictwa w organizowanych formach wypoczynku w trakcie ferii szkolnych,
17) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
18) uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej ma prawo ubiegać się o pomoc i otrzymać ją w miarę posiadanych środków na ten cel,
19) zwracania się do dyrektora szkoły i przedstawiania mu swoich problemów, a w razie potrzeby uzyskaniu motywowanej odpowiedzi.
§ 92. 1. Nagrodę może otrzymać uczeń , zespół klasowy oraz zespół uczniów.
2. Nagroda może być przyznana za:
- rzetelną naukę i wzorową postawę,
- pracą społeczną,
- wzorową frekwencję,
- wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.
3. Nagroda może być przyznana przez wychowawcę,dyrektora lub radę pedagogiczną.
4. Nagroda może mieć następującą formę:
- pochwała wychowawcy wobec klasy,
- pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej,
- list pochwalny do rodziców,
- udział w wycieczce dla uczniów wyróżniających się w nauce i pracy
społecznej,
- publikacja nazwisk uczniów wzorowych na tablicy samorządu uczniowskiego
i kronice szkoły,
- nagrody rzeczowe (książki, dyplomy, puchary),
- wpis szczególnych osiągnięć do świadectwa szkolnego (osiągnięcia powyżej
szczebla gminnego),
- świadectwo z biało - czerwonym paskiem,
- udział w poczcie sztandarowym szkoły.
5. Uczniowie szczególnie wyróżniający się mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia przyznawane przez jednostki administracji oświatowej oraz instytucje i organizacje - według odrębnych zasad .
§ 93. 1. Kara może być udzielona za:
- nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego,
- notoryczne zaniedbywanie się w nauce,
- naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej,
- naruszanie nietykalności osobistej,
- wulgarność i chuligaństwo,
- niszczenie mienia szkoły i wandalizm,
- rozpowszechnianie patologii społecznej.
2. Kara może być udzielona w następującej formie:
- upomnienie wychowawcy indywidualne lub wobec całej klasy,
- upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona indywidualnie, wobec klasy i wobec całej społeczności uczniowskiej,
- zawieszenie przez dyrektora szkoły praw do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
-przeniesienie do równoległej klasy .
3. W przypadku postępowania wywierającego wyjątkowo szkodliwy wpływ na kolegów, szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, chuligaństwo, picie alkoholu, palenie papierosów, powtarzające się kradzieże, demoralizowanie swoją nieodpowiednią postawą innych uczniów, przejawy agresji wobec rówieśników i pracowników szkoły - rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do wystąpienia z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
4. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia nałożenia kary.
5. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przewodniczącym samorządu uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni.
6. Wynikiem rozpatrzenia odwołania może być:
- oddalenie odwołania z podaniem pisemnego uzasadnienia tej decyzji,
- odwołanie kary ,
- zawieszenie wykonania kary , przy równoczesnym określeniu warunków
i czasu jej zawieszenia.
7. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje
8. Od kary nałożonej przez dyrektora szkoły służy odwołanie do organu nadzorującego , złożone w formie pisemnej w terminie 7 dni.
9. O nałożonych na ucznia karach wychowawca klasy ma obowiązek
niezwłocznie poinformować rodziców ucznia.
10. Niedopuszczalne jest stosowanie kar niezapisanych w statucie szkoły oraz
kar, które w momencie dokonania przewinienia nie były w nim umieszczone.
§ 94. 1. W przypadku łamania praw ucznia i dziecka , uczniom lub jego rodzicom
(opiekunom) przysługuje prawo do składania zażalenia w formie pisemnej bądŸ
ustnej do wychowawcy klasy.
2. Wychowawca ma obowiązek rozpatrzyć sprawę w ciągu 7 dni od daty złożenia zażalenia.
3. Jeśli wychowawca nie rozstrzygnie kwestii w w/w terminie lub problem zostanie rozwiązany w sposób niezadowalający dla zainteresowanego to uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mają prawo zwrócić się z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły.
4. Dyrektor z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej rozpatruje wniosek w ciągu 7 dni.
5. Wynikiem rozpatrzenia zażalenia jest pisemne uzasadnienie podjętej decyzji.
6. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje odwołanie do organu nadzorującego, złożone w formie pisemnej w terminie 7 dni.
§ 95. Dyrektor szkoły rozpatruje wszelkie skargi dotyczące działalności szkoły
wpływające od uczniów i rodziców w ciągu 7 dni i udziela na nie odpowiedzi na
piśmie.XV. Postanowienia końcowe.§ 96. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoły filialne używają pieczęci urzędowych szkoły macierzystej oraz stempli zawierających w treści nazwy szkoły.
§ 97. Szkoła posiada własny sztandar, może posiadać godło oraz ceremoniał szkolny.
§ 98. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej
określają odrębne przepisy.
§ 99. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego
uchwalania.
§ 100. Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego
postanowień określa ustawa.

Przy opracowaniu statutu korzystano z następujących aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z póŸniejszymi zmianami.

2. Rozporządzenie z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej
sześcioklasowej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum oraz rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego
w/w rozporządzenie.

3. Ustawa z dnia 22 stycznia 1982 r.: Karta Nauczyciela" z póŸniejszymi zmianami.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.