Egzamin ósmoklasisty


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Informacje o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego
                                                               Film 1
                                                               Film 2


Sprawdzian w roku szkolnym 2015/2016

 


1. Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.:
 5 kwietnia 2016 r. (wtorek)

 • część 1 - język polski i matematyka - godz. 9.00.
 • część 2. - język obcy nowożytny - godz. 11:45

  2. Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3 i § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:
  2 czerwca 2016 r. (czwartek)

 • część 1. - język polski i matematyka - godz. 9.00.
 • część 2. - język obcy nowożytny - godz. 11:45

  Termin ogłaszania wyników sprawdzianu:

 • przeprowadzanego w kwietniu 2016 r.: 27 maja 2016 r.
 • Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkó:


 • ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 17 czerwca 2016 r.

  Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym ze sprawdzianu:

 • przeprowadzanego w styczniu 2016 r.: 29 stycznia 2016 r.
 • przeprowadzanego w kwietniu 2016 r.: 24 czerwca 2016 r.


 • Termin

  Zadanie

  wrzesień

  Opracowanie wewnątrzszkolnej instrukcji dotyczącej organizacji i przebiegu sprawdzianu.

  Poinformowanie uczniów klas szóstych i ich rodziców o: - terminie głównym i dodatkowym sprawdzianu - standardach wymagań egzaminacyjnych - warunkach przebiegu sprawdzianu - terminie składania dokumentacji uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu - możliwości zwolnienia ze sprawdzianu z przyczyn losowych lub zdrowotnych -możliwości zwolnienia ze sprawdzianu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego lub ponadwojewódzkiego oraz o obowiązku dostarczenia przez ucznia odpowiedniego zaświadczenia.

  wrzesień

  Zebranie od rodziców potwierdzeń prawidłowości danych osobowych uczniów

  do 15 października

  Zebranie opinii, orzeczeń, zaświadczeń lekarskich dokumentujących potrzebę dostosowania warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów

  od 1 do 30 listopada

  Wprowadzenie danych uczniów (termin kwietniowy)

  do 30 października

  Porozumienie z OKE w szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w Tabeli 1. Komunikatu Dyrektora CKE w sprawie dostosowań.

  do 25 listopada

  Poinformowanie na piśmie słuchacza lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu do jego dysfukcji (załącznik 11 z Procedur)

  do 30 listopada

  Zebranie od słuchacza lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji z proponowanych dostosowań (załącznik 11 z Procedur).

  do 31 grudnia

  Poinformowanie dyrektora OKE o liczbie poszczególnych rodzajów zestawów zadań przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających, a także o dostosowaniach dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone.

  do 1 lutego

  Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

  do 1 marca

  Powołanie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

  Luty/marzec

  Uczestniczenie w szkoleniu organizowanym przez OKE.

  Pobranie stosownej dokumentacji

  Marzec

  Odbiór od laureatów/finalistów olimpiad przedmiotowych lub laureatów konkursów przedmiotowych zaświadczeń uprawniających do zwolnienia ze sprawdzianu.

  dzień przed sprawdzianem

  Odbiór w szkole od dystrybutora testów egzaminacyjnych i zabezpieczenie ich przed nieuprawnionym ujawnieniem

  w dniu egzaminu

  Otwarcie pakietów z testami w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących i przedstawicieli uczniów.

  Przeprowadzenie sprawdzianu zgodnie z obowiązującymi procedurami.

  Nadzorowanie przebiegu sprawdzianu zgodnie z procedurami.

  Odbiór od przewodniczących zespołów nadzorujących wypełnionych przez uczniów arkuszy egzaminacyjnych.

  Skompletowanie dokumentacji i zabezpieczenie wypełnionych arkuszy egzaminacyjnych.

  maj/ czerwiec

  Poinformowanie uczniów klas V oraz ich rodziców o: -zasadach przeprowadzania sprawdzianu -terminie ważności opinii poradni pedagogiczno-psychologicznych oraz terminie składania wniosków o dostosowanie warunków sprawdzianu.

  maj/ czerwiec

  Pobranie wyników z panelu dla szkół na stronie internetowej OKE Łódź.

  3 czerwca

  Przeprowadzenie sprawdzianu zgodnie z obowiązującymi procedurami w terminie dodatkowym

  19 czerwca

  Odbiór zaświadczeń z wynikami uczniów zdających w kwietniu i czerwcu.

  26 czerwca

  Wręczenie zaświadczeń za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

   
    Prowadzenie:  zespół redakcyjny