PROJEKTY

TO CO NAS WYRÓŻNIA

Na przestrzeni siedmiu ostatnich lat szkoła realizowała łącznie

18 programów i projektów, dzięki którym pozyskała

środki finansowe na realizację dodatkowych zajęć i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę  
701 397, 60 zł.

Jesteśmy szkołą, w której nauka nie jest nudna.

                  Wykaz projektów realizowanych w ZSP                                         
Szkole Podstawowej w Szewnie.Lp.

Nazwa projektu

Cele projektu

Kwota pozyskana na realizację projektu

Termin realizacji

     1.      

„Mój angielski i czat to okno na świat”

Adresatami tego projektu było 260 dzieci, ich rodzice i nauczyciele. Zakres podejmowanych działań miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Zwiększenie ilości i uatrakcyjnienie zajęć z języka angielskiego  i informatyki, organizacja konkursów, przeglądów teatralnych, wydawanie anglojęzycznego czasopisma szkolnego.

Na realizację tego projektu uzyskano dotację w wysokości 5819,50zł, którą wydatkowano na materiały do prowadzenia zajęć z j. angielskiego i informatyki filmy edukacyjne i książki językowe

 

 

 

 03.11.2006 – 22.12.2006

     2.      

„Znać angielski - to   znać Europę”

 

Zwiększenie ilości zajęć dodatkowych z j. angielskiego, prowadzenie bezpłatnych zajęć z j. angielskiego w klasie „O” i przedszkolu, ukazanie zwyczajów i tradycji krajów europejskich. W ramach tego projektu organizowano językowe konkursy szkolne, międzyszkolne i gminne, wakacyjny tydzień z językiem angielskim, wydawano szkolny anglojęzyczny miesięcznik „Small Reporter”. Z zajęć realizowanych w ramach tego projektu korzystało 350 uczniów

 

Na realizację tego projektu uzyskano dotację w wysokości 10600zł.

Realizacja tego projektu pozwoliła wyposażyć szkołę w mapy, gry planszowe, książki, kasety wideo i programy multimedialne i odtwarzacz CD do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

01.07.2005 – 31.12.2005

     3.      

„Ferie na czternaście fajerek”

Ciekawe spędzenie ferii w swojej wsi w pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny dla siebie i innych. Rozwijano zdolności z różnych dziedzin. W zajęciach brało udział 60 dzieci dziennie. Dzieci miały zapewniony nieodpłatny posiłek jednodaniowy.

 

Dotację finansową w wysokości 2000 zł. wykorzystano na sfinansowanie wyżywienia, wynajem autobusu, zakup biletów wstępu na basen i do muzeum oraz nagrody książkowe dla uczestników ferii.

26.02.2006 – 30.03.2006

      4.      

Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów”

Celem projektu było wspieranie szkół wiejskich w rozszerzaniu oferty edukacyjnej i zapewnienie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich. Realizacja projektu stworzyła możliwość dalszego rozwoju szkoły, uzyskania lepszej jakości nauczania. Dzieci miały możliwość korzystania z różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, a rodzice nie ponosili dodatkowych kosztów z tym związanych. W ramach Projektu w naszej szkole działał zespół folklorystyczny „Szewnianeczki”, zespół taneczny „Gracja”, koło teatralne ”Pinokio” dla klas I- III, koło plastyczne „Akwarelki”, koło orgiami, koło dziennikarskie „Skryba”, klub „Małego Ortofanka”, anglojęzyczne koło teatralne dla klas IV-VI, szkolny wakacyjny tydzień z językiem angielskim oraz tworzono elektroniczna wizytówkę szkoły. Z tak bogatej oferty skorzystało ponad 200 uczniów.

Na  zajęciach panowała bardzo przyjazna atmosfera, a nauczyciele mieli możliwość lepszego poznania swoich podopiecznych w warunkach swobodnej ekspresji.

 

Fundusze w wysokości                       30 000 zł.  pozyskane w ramach tego projektu pozwoliły doposażyć szkołę w nowoczesne środki dydaktyczne, zakupiono dla szkoły trzy nowoczesne komputery, kamerę, kolorowy telewizor, stroje dla zespołu tanecznego „Gracja” i folklorystycznego „Szewnianeczki”, a także sztalugi na zajęcia plastyczne. Dzięki pozyskanym funduszom zorganizowano dla dzieci wycieczki krajoznawcze do Kurozwęk, Krzemionek i Bałtowa, które pozwoliły poznać lepiej nasz region.

W wyniku realizacji projektu szkoła opracowała swoją „elektroniczną wizytówkę” w postaci strony internetowej, na której zamieszczane są informacje dotyczące działalności szkoły, także dokumentacja szczególnych osiągnięć projektu.

 

01.03.2007 – 28.02.2008

     5.      

„Równaj w górę”

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, organizacja zajęć wyrównawczych, logopedycznych  i gimnastyki korekcyjnej. W ramach tego projektu zrealizowano 530 godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej z dziećmi

 

Dotacja w wysokości 16745,70 została wykorzystana na organizację zajęć, zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz dowóz dzieci na zajęcia

 

03.09.2007 – 30.11.2007

     6.      

 Nieprzeciętni - to my

Organizacja zajęć dodatkowych

o charakterze sportowym, gimnastyki korekcyjnej, zajęć tanecznych, gier      i zabaw ruchowych dla przedszkolaków i dzieci ze szkoły podstawowej

 

Dotacja w wysokości 10400,00 przeznaczona jest na organizację zajęć oraz zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zabaw      i gier ruchowych

13.10.2008 – 10.12.2008

     7.      

„Moja miejscowość, mój region. Szkolna Giełda Turystyczna „Przygoda”.

(Projekt realizowany wspólnie ze ŚCDN)

 

 

Organizacja zajęć tanecznych  i wycieczek dla przedszkola

 

Dotacja w wysokości 1750,00 pozwoli na opłacić wynajem autokaru na wycieczki, biletów wstępu do muzeum oraz organizację zajęć tanecznych dla dzieci przedszkolnych

23.10.2008 -10.12.2008

      8.      

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Stosowanie nowych i atrakcyjnych form pracy w klasie pierwszej.

 

13250,00

i darmowe szkolenia dla nauczycieli przez okres trzech lat

01.10.2008 - 31.12.2011

      9.      

„Jeśli ferie -  to tylko ze strażakami”

Nowe i atrakcyjne formy spędzania ferii zimowych.

 

 

2000 zł.

16.02.2009 – 27.02.2009

   10.                        

Radosna szkoła

Organizacja miejsc zabaw  dla klas 1 – 3

11994 zł

Październik – listopad  2009 rok

   11.                        

„Lepiej niż w domu jest tylko w naszym szewieńskim przedszkolu”

Organizacja zajęć dodatkowych w celu korygowania wad postawy ciała  i wymowy oraz rozwijanie uzdolnień  i zainteresowań dzieci w ZSP w Szewnie

Dofinansowania : 253560zł.

Koszty ogółem : 261410 zł.

01.09.2009 – 31.08.2011

 

   12.                        

KAPITAŁ LUDZKI ZBIJAMY,  DLATEGO WYSOKIE WYNIKI MAMY !

 

Organizacja zajęć MĄDRE DZIECKO-Kurs Nauki Czytania i Rozwoju Intelektu dla uczniów oraz szkoleń dla rodziców.

 

 

42 062 zł

Od 1 kwietnia 2011r. do 30 listopada 2011r.  •   Szkoła pozyskała z EFS dwie pracownie komputerowe o wartości 83 161 zł.

 

  •   Ze Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010r. otrzymała pracownię językową o wartości 17 743,68 zł

 

  • Szkoła realizowała ogólnopolski projekt „Szkoła bezpiecznego Internetu” za, który otrzymała Certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu.

 

  •   W 2010r. otrzymała wyróżnienia: w konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Kielcach na zagospodarowanie  ferii zimowych oraz w konkursie „Dobre praktyki w zakresie profilaktyki”.

 
 

  •  Pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Wojewódzkiej Komendy Policji w roku szkolnym 2010/11 realizuje program „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty  Prowadzenie:  zespół redakcyjny