Program Współpracy z Rodzicami
Program Współpracy z Rodzicami

w Zespole Szkół Publicznych

w Szewnie w roku szkolnym 2015/2016
Cel główny:

 

Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych i do życia szkolnego poprzez:

• podejmowanie wspólnych decyzji związanych z wielostronnym rozwojem dzieci,

• pedagogizację,

• stwarzanie możliwości rodzicom do współpracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

 

Cele szczegółowe:

 

1. Poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły.

2. Uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców.

3. Współpraca w realizacji zadań szkoły.

4. Wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej.

5. Korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców.

 

 

 

 

 

Procedury osiągania celów:

 

 

1.Poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły.

 

Zadania

Sposoby realizacji

 

Uwagi

Zbieranie informacji poprzez:    zaplanowaną diagnozę oczekiwań rodziców

 

Ankietowanie wszystkich rodziców na poziomach nauczania:

I diagnoza: w klasie pierwszej, na drugim spotkaniu w roku szkolnym za pomocą ankiety.

II diagnoza: w klasie III na przedostatnim spotkaniu w roku szkolnym za pomocą ankiety.

III diagnoza: w klasie VI na przedostatnim spotkaniu w roku szkolnym za pomocą ankiety. ( opracowywaniem wyników ankiet będzie się zajmował zespół zadaniowy powoływany na sierpniowej radzie pedagogicznej)

 

 

Rozmowy wychowawców na spotkaniach z rodzicami

 

Zbieranie uwag i wniosków na zaplanowanych spotkaniach z rodzicami

 

Opiniowanie przedsięwzięć planowanych i realizowanych przez szkołę

 

Zbieranie opinii oraz sugestii rodziców na temat przedsięwzięć planowanych do realizacji podczas spotkań z rodzicami, zebrań Rady Rodziców

 

 

 

 

 

2. Uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb

i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców.

 

Zadania

Sposoby realizacji

 

Uwagi

Zapoznawanie rodziców z prawem szkolnym

 

Wręczanie Statutu Szkoły rodzicom uczniów klas pierwszych na uroczystości ślubowania,

Wręczanie WZO rodzicom uczniów klas IV na pierwszych w roku szkolnym spotkaniach z rodzicami,

Publikowanie dokumentów szkoły w Biuletynie Informacyjnym dla rodziców i na stronie internetowej

Zapoznawanie na bieżąco rodziców ze szkolnymi regulaminami na spotkaniach z rodzicami oraz poprzez zamieszczanie ich na szkolnych tablicach ogłoszeń.

 

 

Przekazywanie rodzicom informacji o potrzebach i oczekiwaniach szkoły

 

Rozmowy wychowawców na spotkaniach z rodzicami, (notatka w dzienniku lekcyjnym)

Rozmowy nauczycieli z rodzicami podczas indywidualnych dyżurów, (notatka w dzienniku lekcyjnym)

Rozmowy dyrektora z Radą Rodziców,

Zamieszczanie informacji na łamach strony internetowej, na tablicy ogłoszeń

 

 

 

 

 

 

3. Współpraca w realizacji zadań szkoły.

 

Zadania

Sposoby realizacji

 

Uwagi

Umożliwianie rodzicom kontaktów z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją.

 

Organizowanie spotkań z wychowawcą zgodnie z terminarzem podanym na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu. Terminarz opublikowany jest na stronie internetowej, w Biuletynie, na tablicy ogłoszeń.

 Organizowanie cotygodniowych indywidualnych dyżurów nauczycieli. Informacja o dyżurach na stronie internetowej, w Biuletynie, na tablicy ogłoszeń.

Wyznaczenie stałych dyżurów dyrektora i wicedyrektora. Informacja o dyżurach na stronie internetowej, w Biuletynie, na tablicy ogłoszeń

Stworzenie systemu komunikacji elektronicznej. Wszyscy nauczyciele posiadają adresy poczty elektronicznej, które są zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

Działalność Rady Rodziców na podstawie uchwalonego regulaminu, zgodnie ze Statutem szkoły

 

Organizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Wspieranie materialne przedsięwzięć realizowanych w szkole wg. preliminarza wydatków ustalonego przez zarząd Rady Rodziców z dyrekcją,

Opiniowanie programu wychowawczego, szkolnego planu nauczania, szkolnego zestawu programów nauczania, oceny dorobku zawodowego nauczycieli.

 

Stwarzanie okoliczności do udziału rodziców w życiu szkoły

Organizowanie przez wychowawców imprez o charakterze integracyjnym ( plany wychowawcze klas),

Organizowanie otwartych imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z kalendarzem imprez (informacja na stronie internetowej),

Pomoc rodziców w opiece nad dziećmi w czasie wyjść i wyjazdów poza teren szkoły oraz imprez na terenie szkoły.

 

Udział rodziców we wspieraniu i motywowaniu dzieci w nauce.

 

1. Poinformowanie rodziców o założeniach oceniania kształtującego.

2. Udział rodziców w realizacji kształcenia  nauczania i oceniania kształtującego.

 

 

 

4. Wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej.

 

Zadania

Sposoby realizacji

 

Uwagi

Dostarczanie rodzicom wiedzy dotyczących rozwoju dziecka

Pedagogizacja rodziców poprzez:

a. Wykłady,

b. Zajęcia otwarte,

c. Organizowanie spotkań ze specjalistami,

Zakup i udostępnianie rodzicom przydatnej literatury

 

 

Doskonalenie umiejętności wychowawczych

 

 Organizowanie warsztatów umiejętności wychowawczych,

 Udostępnianie informacji na temat instytucji wspomagających rodziców w procesie wychowania

 

 

Współpraca w rozwiązywaniu sytuacji problemowych

 

Organizowanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w środowisku szkoły, w tym: kierowanie rodziców do instytucji udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, medycznej, itp.

 

 

Opracowanie planu wychowawczego

Powołanie zespołu do spraw opracowania planu wychowawczego i profilaktyki- do 30 września

 

 

 

 

 

5.Korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców.

 

Zadania

Sposoby realizacji

 

Uwagi

Angażowanie rodziców do wzbogacania oferty zajęć pozalekcyjnych

Współtworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły, niepłatnych z budżetu szkoły.

 

Współpraca przy realizacji projektów podnoszących jakość pracy szkoły,

Zapraszanie rodziców do udziału w pracach zespołów zadaniowych realizujących projekty podnoszące jakość pracy szkoły

 

Korzystanie z wiedzy, zainteresowań i umiejętności rodziców do podnoszenia jakości realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych_

 

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi,

Organizowanie wycieczek do zakładów pracy rodziców,

Organizowanie spotkań z rodzicami mającymi ciekawe zainteresowania.

 

 

 

Program współpracy z rodzicami pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców

  Prowadzenie:  zespół redakcyjny