Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów    
      powrót do strony głównej 


Ortofanek

folklor

skryba

origami

akwarelki

tydzień

small

Europek

gracja

pinokio

scrabble

wycieczki

krzemionki

Kurozwęki

   

 

              
ptaszki            


PSP w Szewnie od 01 marca 2007r. do 28 lutego 2008r. realizuje program Świętokrzyskiej Kuźni Pomysłów.                                         

                                
                                         Klub  Małego Ortofanka                          
komputer

         Od 1 marca 2007r. w naszej szkole w ramach projektu Świętokrzyskiej Kuźni     Pomysłów  działa  Klub Małego Ortofanka . Na zajęciach prowadzonych przez panie: Annę Stachurską i Dorotę Lasek, dzieci nauczania zintegrowanego mają  możliwość wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu ortografii, kształtowania umiejętności  samodzielnego rozwiązywania  prostych problemów przy użyciu komputera. 
      Klub Małego Ortofanka ułatwia rozbudzenie zainteresowań ortograficznych, doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni, analizowania trudnosci ortograficznych, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowanego wysiłku intelektualnego. Korzystanie z zasobów internetowych oraz multimedialnych programów sprawia, że nauka ortografii staje się ciekawa i pasjonująca. Niezbędne okazało się też ukazanie możliwości  komputera jako użytecznego narzędzia w pracy, nauce i zabawie.

ozdobnik

Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia                            w społeczeństwie  informacyjnym. W obecnych czasach komputer stał się nieodzownym               elementem otaczającego świata.  Dlatego na  szczególną uwagę zasługuje zaznajamianie dzieci z komputerem   już od najmłodszych  lat.

         ortofanek                                                          Najmłodsze dzieci uczą się rysować i pisać.  Wyprawę w tajemniczy i nieznany świat                        komputerów rozpoczynają  od gier i zabaw.  Poprzez te formy zajęć,  na początkowym etapie kształcenia, uczniowie samoczynnie  przyswajają sobie podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnej. Ponadto dzieci na zajęciach utrwalają,   pogłębiają i poszerzają swoje wiadomości z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno - przyrodniczej i plastycznej                          
Zajęcia Klubu Małego Ortofanka, prowadzone przez panie: Annę Stachurską    i Dorotę Lasek ,  cieszą  się w naszej szkole wielkim zainteresowaniem. Odbywają się we wtorki o godz. 7.30 i 11.25,  a uczniowie chętnie  na nie uczęszczają.

      Zajęcia z komputerem są  atrakcyjnym, bezstresowym, pamięciowo - wzrokowym                        sposobem  uczenia  się  pisowni. Kształcą  funkcje wzrokowe, słuchowe i motoryczne, doskonalą      umiejętność  czytania, systematycznie  ćwiczą uwagę, pomagają również przezwyciężać trudności.

Klub Małego Ortofanka

ozdobnik

We wrześniu zajęcia dotyczyły  nabywania umiejętności poprawnego uruchamiania programów                   

edukacyjnych z różnych dziedzin.  Dzieci zostały wyposażone w umiejętność obsługi komputera oraz bezpiecznego i higienicznego korzystania z niego. Pisały komputerowe  spocone dyktando, uzupełniały krzyżówki ortograficzne. Głównym celem zajęć było mobilizowanie  uczniów do  wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce. Komputer został wykorzystany nie tylko do zabawy, ale  także wspomagał naukę ortografii. Uczniowie  obsługiwali encyklopedię multimedialną.

W październiku dzieci wykorzystywały programy multimedialne w pracy nad pisownią wyrazów z trudnościami ortograficznymi . Układały i zapisywały rymowanki, rebusy i wierszyki ortograficzne.   Uzupełniały zdania z wyrazami z trudnościami ortograficznymi.

       

ozdobnik

             

       W listopadzie dzieci układały i zapisywały rymowanki, rebusy i wierszyki ortograficzne. Wykorzystywały w swej pracy multimedialne słowniki ortograficzne. Doskonaliły pisownię wyrazów wielką literą oraz pisownię wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym.

 

W grudniu uczniowie uzupełniali  zdania wyrazami z trudnościami ortograficznymi, rozwiązywali krzyżówki i rebusy ortograficzne. Doskonalili umiejętność wyszukiwania haseł w multimedialnych słownikach ortograficznych.

   

W styczniu członkowie Klubu małego Ortofanka projektowali znaki bezpieczeństwa związane z feryjnymi przestrogami. Ilustrowali  wyrazy o trudnej pisowni, uzupełniali kolorowanki ortograficzne. Wykorzystywali w swej pracy multimedialne słowniki ortograficzne.

W lutym dzieci rysowały swój portret „Ja za dwadzieścia lat”. Przygotowywały zaproszenia na przyjecie urodzinowe. Rysowały ptaka – dziwaka i opisywały go w edytorze tekstowym WORD. Projektowały kącik zieleni w otoczeniu szkoły. Uzupełniały krzyżówki ortograficzne i doskonaliły pisownię wyrazów z „ó” niewymiennym.

                                                           

                                                                                                                                                               do góry strony

 

                          Zespół folklorystyczny Szewnianeczki

    Zespół kultywuje zwyczaje świętokrzyskie. W marcu uczniowie zapoznawali się z obyczajami wielkanocnymi.       

        
                          

             Szewnianeczki


  Skarbnicą wiedzy w tej dziedzinie są Panie z KGW w Szewnie, które przekazują tradycje młodym regionalistom. Zespół przygotował  również piękne przedstawienie pt. „Wielkanocne obyczaje”, które zachwyciło społeczność powiatu ostrowieckiego, bowiem zostało one przedstawione na IV Gminnym Jarmarku Wielkanocnym.


                               szewn
         W kwietniu zespół pracował nad doskonaleniem przedstawienia „Zwyczaje wielkanocne”.
Szewnianeczki  wprawiły  w zachwyt swoim występem  uczniów naszej szkoły oraz ich   rodziców.

 W maju mozolna praca. Nauka piosenek gwarą „Gdzie się podziały?” oraz „Całym swym sercem” jest bardzo trudna. Opracowywanie scenariusza związanego  z dożynkami pt. „Plon niesiemy plon” budzi wiele emocji.

W czerwcu zespół ciężko pracował nad przyswojeniem  scenariusza pt. ”Wiązanka Świętokrzyska”,  który  zaprezentowany został społeczności Gminy Bodzechów na Pikniku Europejskim, bo przecież ważna jest wiedza o krajach Unii Europejskiej, ale najważniejsze są korzenie.

    szewnianeczki2

                                                          szewn

               

W nagrodę za efektywny rok pracy - 14 czerwca Szewnianeczki wybrały się na całodniową wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego mieszczącego się w Sarnówku.  Największą atrakcją dla dzieci okazało się młócenie zboża cepami i mielenie zboża żarnami.

ozdobnik

         

            W dniu 31 października nasza szkoła tętniła radością i gwarem. Jak co roku, już po raz kolejny odbywało się w niej Słoneczne Święto Jesieni. Uczniowie szkolnego zespołu  "Szewnianeczki" powstałego pod patronem  Pani Dyrektor Małgorzaty Turczyńskiej - 
krzewicielki regionalizmu i jego tradycji, wyeksponowali piękno jesiennego pejzażu. Tego dnia 
zajęcia lekcyjne przybrały odmienny charakter.
Zespół folklorystyczny pod opieką pań: Haliny Dziewięckiej, Eweliny Rybusińskiej i Katarzyny Tkaczyk zaprezentował niezwykle ciekawy scenariusz dawnych wykopków.  Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zapoznać się z prac ludu wiejskiego podczas dawnego zbierania ziemniaków i obejrzeć scenariusz napisany typową  gwarą świętokrzyską.

Szewnianeczki


ozdobnik

 We wrześniu uczniowie uczyli się tekstów scenariusza „Dożynki” ze szczególnym naciskiem na tradycyjną gwarę świętokrzyską,  . Uwieńczeniem pracy była prezentacja  w Gminnych Dożynkach w Gromadzicach.  Występ odbył się przed szeroką publicznością  całej Gminy Bodzechów, władz oświatowych, władz gminnych oraz powiatowych. Swoim występem uhonorowały całoroczny trud rolników oraz sprawiły radość wszystkim zebranym gościom. Zespół zaprezentował repertuar pt: ”Dożynki” obfitujący w dialogi i przyśpiewki przedstawione w świętokrzyskiej gwarze. Występ podobał się wszystkim zebranym, czego dowodem były gromkie brawa.

                                     dożynki


W ramach działalności zespołu trwają prace mające przyczynić się do powstania kącika regionalnego. Członkowie zespołu pod opieką opiekunów wykonują rekwizyty związane z kulturą ludową naszego regionu.

W październiku 
dzieci uczyły się składać i łączyć pająka z przygotowanych elementów, wykonywały kwiaty z bibuły do kącika regionalnego. Szewnianeczki uczyły się tekstów scenariusza „Wykopki” ze szczególnym naciskiem na umiejętność wypowiedzi gwarą naszego regionu. 


Szewnianeczki

ozdobnik

W listopadzie  „Szewnianeczki” nadal bardzo prężnie pracowały nad zgłębianiem dawnej kultury. Odbyło się  bardzo dużo, bo aż dziewięć spotkań. Jego praca skupiła się głównie na przygotowaniu dwóch występów związanych z Świętami Bożego Narodzenia: „Kolędników” i „Zwyczajów bożonarodzeniowych”. 


W grudniu „Młodzi regionaliści” nadal wytrwale pracowali  ale efekty ich pracy mogli zobaczyć inni. Swoje  zdolności aktorskie  zaprezentowali na spotkaniu wigilijnym dla osób chorych w hotelu „Gromada” w Ostrowcu Świętokrzyskim, dla pań z KGW z gminy Bodzechów , emerytowanych nauczycieli, oraz  uczniów i rodziców naszej placówki. Oba występy podobały się szerokiemu gremium. Dzieci zachwyciły publiczność nie tylko recytacją gwarą ale również pięknymi strojami wykonanymi przez opiekunkę Panią Halinę Dziewięcką z pomocą rodziców.  

Styczeń  to też mozolna praca, tym razem nad opracowaniem scenariusza związanego z nadchodzącymi świętami Wielkanocnymi.

Luty, to nadal  ciężka  praca, nad opracowaniem scenariusza Wielkanocnego.  Zespół pięknie przygotowany spektakl przedstawił publiczności zgromadzonej na V Gminnym Jarmarku Wielkanocnym i społeczności szkolnej.

                     

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 do góry strony                                                      

                                             Small Reporter

              W ramach programu Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów działa koło języka angielskiego. Uczestniczy w nim szesnastu uczniów z klas IV-VI. Część zajęć poświęcona jest opracowaniu gazetki anglojęzycznej  Small  Reporter, która wydawana jest raz w miesiącu. Uczniowie samodzielnie redagują artykuły, korzystają z internetu wyszukując ciekawe wiadomości, układają krzyżówki i quizy. Ponadto, doskonalą swoje umiejętności językowe. Korzystają z multimedialnych programów językowych, np. Snapshot, Zak\'s Wordgames oraz anglojęzycznych stron internetowych. Przeprowadzają wywiady w języku angielskim, symulują naturalne sytuacje językowe. Pogłębiając swoją wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych, uczniowie wykonują prace projektowe, analizują teksty, wiersze i piosenki. Część zajęć poświęcona jest analizie scenariuszy przedstawień   i bajek w języku angielskim.

Grudniowe wydanie gazetki SMALL REPORTER

Styczniowe wydanie gazetki SMALL REPORTER

Marzec SMALL REPORTER

ozdobnik


KONKURS WIEDZY O KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
18 stycznia 2008r. odbył się anglojęzyczny konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej: Do you know European Countries?, zorganizowany przez panią Katarzynę Skit w ramach projektu Świętokrzyskiej Kuźni Pomysłów. Wzięło w nim udział osiemnastu uczniów z klas piątych i szóstych. Sprawdzali swoją wiedzę na temat historii i kultury jedenastu krajów UE. Musieli się także wykazać znajomością języka, ponieważ konkurs w całości odbywał  się w języku angielskim.

Zwyciezcami konkursu są:

I miejsce  Filip Szczygieł  kl.5a
II miejsce  Magdalena Surowiec  kl. 6b
III miejsce  Tomasz Strojwąs  kl. 5a


Konkurs


                                                                                                                                                           do góry strony


                                                                          Europek


We wrześniu dzieci „wybrały” się na wycieczkę do ojczyzny Picassa, torreadorów i flamenco – Hiszpanii. W czasie tej wycieczki poznały nazwę stolicy Hiszpanii, jej położenie na mapie oraz znaczenie słów- corrida, flamenco, galeon. Dowiedziały się, o co chodzi w „ bitwie na pomidory”, a także, kto to był Krzysztof Kolumb

W październiku Syriusz zabrał je na wycieczkę do Holandii – państwa wiatraków barwnych pól kwitnących. W czasie tej wyprawy dzieci dowiedziały się gdzie leży Holandia, jakie są tam najbardziej popularne kwiaty i z czego słynie Amsterdam. Dodatkowo poznały nazwiska najsłynniejszych holenderskich malarzy.

Drugą wycieczkę odbyły do Niemiec, państwa muzyki, baśni i techniki. W czasie tej wycieczki dzieci poznały położenie tego państwa na mapie, jego stolicę, a także, z czego słynie Berlin, kto to był Carl Benz, Johann Gutenberg.

Europek


ozdobnik

W listopadzie Syriusz zabrał dzieci w podróż po Polsce i Portugalii. Uczniowie poznali ciekawostki związane z historią tych państw.

Słowacja, Szwecja oraz Węgry to kolejne państwa, które uczniowie odwiedzili  w grudniu, w czasie swoich wędrówek z Syriuszem. Dzieci poznały ich historię i kulturę .

W styczniu uczniowie udali się na wycieczkę po Wielkiej Brytanii i Włoszech. Zapoznali się z historią i kulturą tych państw.  Poznali też ciekawostki związane z naszymi wschodnimi sąsiadami, czyli z Estonią, Litwą i Łotwą.

W lutym uczniowie poznali Cypr, Luksemburg, Maltę i Słowenię . Podsumowali swoją wędrówkę po Europie. Rozwiązali krzyżówkę. Śpiewali hymn Unii Europejskiej. Projektowali maskotkę Unii Europejskiej.

 
                                                                                                                                                                   do góry strony                                      

                                Koło dziennikarskie Skryba     pioro

 

W marcu uczniowie uczyli się relacjonować wydarzenia z określonych uroczystości. Redagowali sprawozdanie pt. Dzień Kobiet w naszej szkole. Wspólnie tworzyli gazetkę szkolną „Nasza szkoła jest wesoła”

W kwietniu dzieci redagowały opowiadanie pt.” Święta Wielkiej Nocy w moim domu”. Zapoznały się z reklamą i zasadami opracowania kolportażu.

W maju dzieci pracowały nad szkolną gazetką. Argumenty za i przeciw – dyskusja na temat wprowadzenia fartuszków szkolnych.

W czerwcu młodzi dziennikarze wyszukiwali informacje   potrzebne do wydania kolejnego numeru gazetki. Pisanie opowiadania  pt.” Jeden dzień z życia klasy.”

                                 spotkanie

     

ozdobnik

   

            W ramach programu „ Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów” prowadzone jest Koło Dziennikarskie, które odbywa się w każdy poniedziałek o godz. 7:00 i uczestniczy w nim siedmiu uczniów z klas IV – V.

Dzieci zajmują się przede wszystkich redagowaniem miesięcznika szkolnego pt. „Nasza szkoła jest wesoła”.  Gazetka opisuje ważne wydarzenia z życia szkoły, publikuje zdjęcia z uroczystości szkolnych, a także odwołuje się do uczniowskich pasji, jakimi są m. in. sport czy gry komputerowe. Nasi szkolni dziennikarze skrupulatnie i wnikliwie prezentują na łamach gazetki szkolne życie szewieńskich uczniów. Każdy może w niej znaleźć coś dla siebie, ponieważ zawiera ona przeróżne krzyżówki, rebusy i konkursy.

Dzięki zajęciom uczestnicy mają okazję bliżej poznać tajniki pracy dziennikarskiej, uczą się pisania podstawowych wypowiedzi dziennikarskich. Po każdej uroczystości szkolnej redagują sprawozdania i recenzję. Poprzez odpowiednie ćwiczenia praktyczne mają możliwość swobodnego wyrażania własnych sądów i formułowania opinii. Uczniowie bardzo chętnie uczęszczają na Kółko Dziennikarskie.NASZA SZKOŁA JEST WESOŁA  - styczeń
NASZA SZKOŁA JEST WESOŁA  - luty

ozdobnik

Efektem pracy młodych dziennikarzy  jest wydawanie miesięcznika „Nasza szkoła jest wesoła”. Cieszy się on dużą popularnością. Każdy może w nim znaleźć coś dla siebie.  Listopad - to praca nad redagowaniem sprawozdania z uroczystości szkolnej z okazji Święta Niepodległości, jak również pisaniu wywiadu.

W grudniu młodzi redaktorzy pisali relacje z Andrzejek.

Styczeń – uczniowie mają się czym pochwalić ! Piszą  o swoich  pozaszkolnych zajęciach. Uczą się nadawać literaturze kształt informacji. Piszą informację na temat wynalazków Pana Kleksa.

Luty - Walentynki! Święto, które uwielbiają wszyscy i zawsze o nim pamiętają. Głównym celem  „pismaków” było wyszukiwanie informacji w internecie na temat Dnia Zakochanych. Uczniowie ćwiczyli także wyróżnianie akapitów i podtytułów.

                                                                                                                                                              do góry strony    


                                          

                                                   roze

                                           
                                                     Koło Origami      

  

            Uczniowie nauczyli się kreślić luźne kreski do słuchanej muzyki. Wycinali koła wg przygotowanych szablonów, poznali sposoby składania kół. Ćwiczenia te kształtowały orientację przestrzenną    i integrowały pracę mózgu  i ciała. Wykonały pracę – papierową składankę z kół – „Biedronka na łące” oraz  „W świecie motyli”.

Pasjonaci origami poznali sposoby składania origami płaskiego z kwadratu. W trakcie ćwiczeń kształtowali orientację przestrzenną oraz doskonalili zdolności określania kierunków. Efektem wszystkich działań były piękne prace „Nocny pejzaż z sowami  i nietoperzami”.

Uczniowie doskonalili koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową oraz umiejętność składania kół. Skomponowali pracę opartą na opowieści nauczyciela „Zwierzęta na dnie morza” .

Została wykonana dekoracja na „Gminny Jarmark Europejski”

                                       dekoracja

ozdobnik

We wrześniu w czasie zajęć dzieci wykonały papierową składankę z kół, a tematem pracy był Domek krasnoludków. Nawiązaniem do tematu był fragment utworu „ O krasnoludkach i sierotce Marysi ”. Dzieci doskonaliły umiejętność kreślenia luźnych kresek, umiejętność składania kół, a także nauczyły się zabawy muzyczno- ruchowej pt. „ Taniec krasnoludków”.
W październiku na  zajęciach koła origami dzieci dokończyły swoją pracę na temat "Domek krasnoludków", a następnie przy muzyce utrwaliły wszystkie zabawy, które poznały na zajęciach. Dodatkowo wykonały wystawkę prac i wybrały najładniejszą pracę.

Koło Origami

ozdobnik

W listopadzie uczniowie wykonali pracę związaną z czytaną książką o krasnoludkach, wykorzystali zdobyte już umiejętności składania papieru oraz własną inwencję twórczą.

W grudniu uczniowie obejrzeli fragment filmu o zwierzętach, którego bohaterami były motyle, co stanowiło wstęp do pracy metodą orgiami. Uczniowie wykonali prace pt. „ W świecie motyli”, w której wykorzystali umiejętność składania papieru oraz własną inwencję twórczą.

W styczniu uczniowie wykorzystali  umiejętności składania papieru metodą origami. Wykonali prace na temat „ Zwierzęta na dnie morza”. 

                                                                                                                                                                 do góry strony

                       


                                                      Koło plastyczne Akwarelki

dziecko

Dzieci spontanicznie bawiły się barwami. Poznały barwy ciepłe i zimne. Pod hasłem „Woda i ogień –dwa żywioły”. Rysowały węglem i ołówkiem, porównywały ich walory do tematu „światło i cień’.

Zwierzaki, cudaki słomką malowane- pod takim tytułem dzieci wykonały piękne obrazy. Wielką radość sprawiło im malowanie na szkle wiosennych witraży.

W czerwcu powstały dzieła „Domowe akwarium” –techniką mozaiki z kolorowego papieru i collage „Ja i mój świat”. Uwieńczenie pracy koła było stworzenie galerii prac.

 

 akw1   akw2                                  

Młodzi artyści wykonali piękne pisanki, kraszanki i jajka wyklejane na balonie i malowane farbami. Cieszyły one wzrok rodziców  i całej społeczności uczniowskiej, bowiem zorganizowano ich wystawę. Wyobraźnia dziecka jest jak morze – szeroka  i głęboka. Dzieci dowolną techniką tworzyły „Świat za tysiąc lat”.

ozdobnik

We wrześniu dzieci poznały fakturę materiałów. W trakcie słuchania utworu muzycznego
kreśliły kredką różne rodzaje rozbieganych kresek, tworząc w ten sposób podłoże swej pracy. Następnie rysowały sylwetkę drzewa, a z kolorowych kółek składali liście techniką orgiami. Zajęcia miały na celu współpracę wielu zmysłów takich jak: wzrok, słuch i ruch oraz koncentrację i uwagę.

W październiku dzieci układały z suszonych liści i owoców lasu „Jesienne cudaki”.
Tworzyły ciekawe kompozycje cudacznych skrzatów leśnych. Malowały na koszulce foliowej „Jesienne witraże”.
Zajęcia te sprawiły dzieciom największą satysfakcję.  Uczyły równego prowadzenia ręki po linii oraz koncentracji i skupienia uwagi.


Akwarelki

ozdobnik

W listopadzie dzieci samodzielnie przygotowały masę solną, a następnie wykonały rzeźby dowolnie wybranych zwierzątek zamieszkujących las. Wykorzystały owoce głogu oraz nasiona klonu. Poznały technikę rzeźby i modelunku oraz zasady kompozycji jednoosiowej w pionie. Uczniowie przedstawiali zjawiska fantastyczne –„Owad z bajek”.

W grudniu uczniowie obrysowali na kartonie kontury Mikołaja. Samodzielnie wypełniali je kolorowymi kulkami farbowanego kolorowym tuszem papieru. Wykonały również pracę przestrzenną z makaronu – CHOINKA.

W styczniu uczniowie zapoznali się z nową techniką malarską jaką jest gwasz czyli łączenie z bielą. Do wykonania  pracy ZIMA W GÓRACH wykorzystali akwarele i białą pastę do zębów. Wykonali  również techniką origami LAURKĘ DLA BABCI.

         W lutym uczniowie ozdabiali papier dowolną techniką - WALENTYNKOWE DEKORACJE.
 Malowali temperą w wybranej przez siebie gamie barw. Tematy prac dostosowali do temperatury kolorów. W  wykonanych pracach widać było ciekawą pomysłowość i inwencję twórczą małych artystów.

                                                                                                                                                                do góry strony 
                      Szkolny Wakacyjny Tydzień z Językiem Angielskim

W ramach „Wakacji z językiem angielskim” zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów klas IV-VI. 
Odbywały się one od 27 do 31 sierpnia w wymiarze 3 godzin lekcyjnych każdego dnia.
Urozmaicony charakter zajęć sprawił, że uczniowie chętnie w nich uczestniczyli. Wykonywali prace projektowe o tematyce związanej z krajami Unii Europejskiej, redagowali teksty piosenek w języku angielskim, słuchali bajek anglojęzycznych oraz sami wcielali się w róże postacie. Opowiadali w języku angielskim o swoich przygodach wakacyjnych i redagowali artykuły do wrześniowego wydania gazetki SMALL REPORTER, korzystali z internetu.

Szkolny Wakacyjny Tydzień z Językiem Angielskim.                                                                                                                                                               do góry strony


                                                   Zespół taneczny Gracja      gracja

W marcu dzieci zaczęły tańczyć. Wykonywały ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce. Bawiły  się  z kołem hula – hop kształtowały  płynne ruchy bioder. Wielką atrakcją było wprowadzenie nauki tańca hip - hoopu.

Dzieci tańczyły z parasolkami. Dużym wyzwaniem było układanie choreografii do piosenki „W deszczu” oraz prezentacja jej rodzicom na ogólnym zebraniu.

gracja1


gracja2


ozdobnik


We wrześniu dzieci wykonywały :

  •    podstawowe ćwiczenia muzyczno -ruchowe i wytrzymałościowe:

- ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające, tj. marsz, przysiady, podskoki, chód zwykły, wydłużony, na palcach, na piętach /rozgrzewka po kole/
- obroty: krok dostawny i z przeniesieniem ciężaru ciała z nogi na nogę  w połączeniu z pracą rąk i głowy / ćwiczenia po przekątnej/
- wyrzuty nóg: prostych, ugiętych, skrzyżowanych /ćwiczenia po przekątnej pojedynczo i w parach/
- ćwiczenia gimnastyczne i akrobatyczne.

      Ćwiczenia ruchowe połączone z linią melodyczną:
- ćwiczenia uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem
- łączenie elementów figur tanecznych w zmianie kierunku.

W październiku praca przebiegała nad  doskonaleniem wybranych technik tańca oraz nad doskonaleniem zachowania się w rysunku tanecznym.


ozdobnik

W listopadzie dzieci pracowały nad techniką tańca współczesnego – zostały wprowadzone elementy RAP oraz krok podstawowy SAMBY.


Grudzień, to doskonalenie techniki: tańca współczesnego – MIND MIXER oraz wybranych tańców standardowych. Poznanie kroku podstawowego POLKI WESTERN.

 
W styczniu dzieci doskonaliły technikę tańca współczesnego – POLKA WESTERN. Poznały także krok podstawowy WALCA ANGIELSKIEGO.

 
W lutym dzieci doskonaliły poznane kroki DISCO – SAMBY, doskonaliły technikę tańca POLKI WESTERN.

                                                                                                                                                               do góry strony


                                                                                                              Koło teatralne Pinokio 

 

Teatr to recepta na barwną rzeczywistość i alternatywa dla biernego spędzania wolnego czasu.

Zajęcia kółka teatralnego „Pinokio stały się wspaniałą formą integracji dzieci dostarczającej im rozrywki, radości i zabawy.

Poprzez pracę w zespole mali aktorzy rozumieją znaczenie współpracy i współodpowiedzialności. Uczą się budowania wzajemnego zaufania, zrozumienia, sympatii oraz pokonywania tremy i nieśmiałości.

Od 5.09.2007r. w zajęciach uczestniczy 24 uczniów z klasy 2a i 2b. Odbywają się one w każdą środę o godz. 12.30 pod kierunkiem p. B. Swat i p. G. Krupy.

We wrześniu zrealizowana została tematyka : „Ćwiczenia w mówieniu- doskonalimy własne wypowiedzi”, „Wiersze, wiersze- jak można to było wyrazić inaczej”. Dzieci ćwiczyły wówczas głośne i wyraźne mówienie  oraz pamięć. Wzbogacały słownictwo i doskonaliły własne wypowiedzi. Poprzez te ćwiczenia poprawił się poziom dykcji i wymowa dzieci.

 Pojęcia związane z teatrem utrwalone zostały podczas zajęć: „Czy teatr to tylko aktor- efekty dźwiękowe”. Właściwej interpretacji tekstów dzieci uczyły się w trakcie zajęć „Każde zadanie jest ważne- ćwiczenia interpretacji głosowej”.

W październiku mali aktorzy rozpoczęli pracę nad przedstawieniem muzycznym pt. „Szewczyk Dratewka” wg Janiny Porazińskiej. W trakcie zajęć „Praca z wybranym tekstem scenicznym- przydział ról” wspólnie odczytywali wybrany scenariusz, przetwarzali go wg własnych pomysłów i dobierali role do swoich możliwości.

W oparciu o tematykę: „Małymi krokami na scenę- ćwiczenia rytmizujące”, „Małymi krokami na scenę- ćwiczymy pamięć i wyobraźnię” dzieci zapoznały się z piosenkami, muzyką i efektami dźwiękowymi jakie zostaną wykorzystane podczas przedstawienia.

W listopadzie przeprowadzone zostały zajęcia: „Praca z wybranym tekstem scenicznym- przydział zadań- role, scenografia”, „Każde zadanie jest ważne- prezentacja projektów rozwiązań scenicznych”, „Jesteśmy zespołem teatralnym- próba całego zespołu, ruch sceniczny”, „Sam na sam z rolą”. Uczniowie doskonalili prawidłowe intonowanie wymawianych ról, dobierali fragmenty muzyczne i wspólnie komponowali układy taneczne. Pracowali również nad prawidłowym wykonaniem poznanych piosenek. Dzieci wyrażały stany emocjonalne poprzez gest, mimikę, ruch. Uświadamialiśmy także uczniom zasady zachowania na scenie. Wyrabialiśmy cierpliwość i wiarę we własne możliwości.

Pinokio

  

ozdobnik


W grudniu  dzieci ćwiczyły poprawną dykcję, uczyły się nowych ról.

Styczeń  , to uporczywa praca  nad scenariuszem przedstawienia pt. „Szewczyk Dratewka” . Dzieci wykonywały wiele ćwiczeń rytmizujących, rozwijały pamięć i wyobraźnię oraz doskonaliły wykonanie piosenek: „Mój teatr”, „Grzybki”, „Mrówki”, „Pszczółki”, „Kaczuszki”, „W naszej szkole”, „Bajka”. W oparciu o tematykę „Każde zadanie jest ważne” mali aktorzy pracowali nad przyjętymi rozwiązaniami scenicznymi i właściwą interpretacją tekstów. Uczyli się także, właściwego wyrażania emocji na scenie, panowania nad własnym ciałem, gestem i mimiką

Luty – to miesiąc prób całego zespołu ze scenografią i kostiumami. Mały sukces zespołu – nastąpiło zgranie całości tzn. tekstu, muzyki i ruchu. Wzajemne uwagi pozwoliły skorygować niedociągnięcia małych aktorów. Zostały wykonane również  piękne zaproszenia  na  przygotowywany spektakl. 

                                                                                                                                                                 do góry stronyScrabble


We wrześniu dzieci pracowały wokół tematu – Umiem powiedzieć, czego mi nie wolno. W trakcie zajęć dzieci trenowały zwroty codziennej komunikacji i zwroty grzecznościowe.
W trakcie zabaw i gier wyrażały swoje preferencje typu – lubię, nie lubię ( I like, I don’t like). Opisywały ilustrację, wykorzystując wyrażenia nakazu i zakazu. Dodatkowo nauczyły się nowej angielskiej piosenki.

W październiku dzieci pracowały wokół tematu – Umiem powiedzieć, co jest zdrowe, a co niezdrowe. W dalszym ciągu trenowały zwroty codziennej komunikacji, zwroty grzecznościowe. Dodatkowo używając prostych zdań opowiadały o tym, jak prowadzić zdrowy tryb życia. Stosowały coraz bogatszy język komunikacji w naturalnych sytuacjach klasowych. Przeprowadziły wywiad z kolegami i koleżankami na temat zdrowych nawyków żywnościowych.

W listopadzie uczniowie używali zwrotów I like, I don’t like w pytaniach i odpowiedziach dotyczących codziennego życia. Dokonywali porównań. Trenowali rozumienie i wydawanie prostych poleceń. Stosowali coraz bogatszy język komunikacji w codziennych sytuacjach klasowych. Swoje umiejętności zaznaczali na tzw. kartach Portfolia językowego.

W grudniu uczniowie w dalszym ciągu trenowali zwroty grzecznościowe oraz umiejętność zadawania pytań i udzielania odpowiedzi. Oglądali film o życiu codziennym w Wielkiej Brytanii.

W styczniu uczniowie ćwiczyli znajomość nazw dni tygodnia i nazwy miesięcy, Wykonali projekt pod tytułem „ Pory roku”.

W lutym uczniowie doskonalili umiejętność liczenia do 20 oraz do 100 pełnymi dziesiątkami, umiejętność tę wykorzystali w grach i zabawach językowo- matematycznych oraz zabawach ruchowych.


                                                                                                                                                            do góry strony 

                                                                                                       

                                                      

                                                                 W Y C I E C Z K I  

  • do Muzeum Historyczno - Archeologicznego w Krzemionkach

W stronę Epoki Kamienia                                  gornik

               Dnia 27 listopada 2007 r. uczniowie z klas piątych i szóstych wraz ze swoimi wychowawcami: Anną Stachurską, Beatą Majcher, Katarzyną Sobczyk oraz Martą Świątek sięgnęli do odległej przeszłości i analizowali pradawne czasy kamienia łupanego. W tym celu udali się do zabytkowej kopalni Krzemionki, która zasłynęła jako największa kopalnia krzemienia. Uczniowie mogli zaznajomić się ze sposobem wydobywania tej skały i tym samym obejrzeć tamtejsze realia ciężkiej pracy górników. Wędrując wąskimi korytarzami kopalni mieli okazję pobudzić swoją wyobraźnię oraz zobaczyć i dotknąć ten wspaniały kamień jakim jest krzemień. Choć teraz używamy go głównie jako ozdoby nie możemy zapominać o tym, że w pradawnych czasach pełnił zupełnie inną funkcję i był cennym surowcem do wyrobu różnych narzędzi. W końcowym etapie zwiedzania dzieci oglądały dawne chaty, w których mieszkali górnicy pracujący w Kopalni Krzemionki.

                wycieczka

              

           Kopalnie w Krzemionkach są znakomitym prahistorycznym przykładem rozwoju myśli technicznej.   Stworzono tam najdłuższą w Europie podziemną trasę (ponad 400 m), eksponującą fascynujący świat neolitycznych górników. Wspaniale zachowana architektura podziemi wzbudziła wśród naszych uczniów podziw i szacunek. Z wielkim zainteresowaniem słuchali o kopalniach pochodzących z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu,  oglądali  szyby powstałe w wyniku działalności górników w latach 2900-2500 p.n.e.

                            kuznia5       

kuznia6

   kuznia7  kuznia8

ozdobnik

  •       do Kurozwęk

Kurozwęki

    Chcąc uatrakcyjnić pracę z dziećmi wychowawcy klas czwartych – K. Skit i  R. Kwiatkowska zorganizowały wycieczkę do Kurozwęk mającą na celu integrację zespołów klasowych kl. IVA i IVB, podniesienie poziomu kultury osobistej, uwrażliwienie na piękno przyrody i potrzeby innych ludzi oraz budzenie szacunku do tradycji i pamiątek narodowych.

Wycieczkę zorganizowano w ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów.

wycieczka

                                                                                                                                                           do góry strony

                                                                                         Prowadzenie:  zespół redakcyjny