„ Dobry start dużo wart – indywidualizacja nauczania i wychowania

w klasach I – III w ZSP w Szewnie”

 

                  We wrześniu br. Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie rozpoczął realizację kolejnego projektu, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. na terenie gminy Bodzechów  pn: „Dobry start dużo wart – indywidualizacja nauczania i wychowania
 w klasach I – III w ZSP w Szewnie” .

 

         Beneficjentami projektu jest 138 uczniów z klas I-III uczących się w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania dzieci m.in.:  logopedyczne, dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, plastyczne, językowe, matematyczne i zajęcia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn,

 

       Ponadto w ramach art. 42 nauczyciele  realizują  dodatkowe zajęcia niwelujące dysfunkcję tj. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji matematycznej i  zajęcia rewalidacyjne, a także  zajęcia dla uczniów zdolnych tj. koło taneczno – muzyczne, koło flażolety, koło przyrodnicze, koło teatralne, koło plastyczne, koło sportowe i koło polonistyczne.

 

      Celem głównym jest wdrożenie projektu systemowego z zakresu indywidualizacji nauczania

 w celu podniesienia jakości kształcenia, obejmującego wyrównanie szans edukacyjnych uczniów
 i zapewnienie wysokiej jakości usług, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych, oraz zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych uczniów. Dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III  przyczynią się do wyrównania zaległości i lepszego opanowania podstawy programowej.

 

       Zajęcia dla uczniów  uzdolnionych dadzą możliwość rozwijania zainteresowań.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci z problemami w nauce spowodują zmniejszenie różnic między nimi, a klasą, co zapewni im większy zasób wiadomości przydatnych podczas testu klas III i lepiej przygotuje do dalszego kształcenia.

Zajęcia z logopedii polepszą sytuację ucznia w zakresie wymowy, skorygują  błędy artykulacyjne, wzbogacą język oraz  przełamią bariery interpersonalne
i wpłyną pozytywnie na rozwój abstrakcyjnego myślenia, które jest niezbędne w dalszej nauce. 

Dzięki zajęciom korekcyjno – kompensacyjnym, dzieci , które mają trudności z czytaniem, pisaniem oraz niewykształconym logicznym myśleniem, będą miały szansę na wyeliminowanie deficytów i dorównanie grupie rówieśniczej w postrzeganiu otaczającej ich rzeczywistości.


W ramach zajęć rewalidacyjnych, u ucznia wyrównane zostaną deficyty rozwojowe, które wpływają na percepcję wzrokowo – ruchową oraz sprawność graficzną.  

Zajęcia socjoterapeutyczne przeznaczone będą dla  uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, borykającymi  się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.

W ramach koła plastycznego uczniowie będą mogli rozwijać swoją wrażliwość
i kreatywność, zdobyć i rozwinąć umiejętności w zakresie rysunku i malarstwa oraz  poznać różnorodne techniki plastyczne.

Zajęcia w ramach projektu z koła matematycznego ukształtują u uczniów umiejętności poszerzania wiedzy matematycznej i aktywności poznawczej matematycznie uzdolnionych uczniów.

         Realizacja projektu przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów napotykających na bariery ekonomiczne oraz bariery społeczne poprzez zapewnione warunki do prawidłowego rozwoju, zajęć wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia.

         Dodatkowo dla szkoły biorącej  udział w projekcie zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, które wpłyną pozytywnie na jakość i atrakcyjność zajęć oraz doprowadzą do lepszego przygotowania uczniów do kontynuowania nauki na drugim etapie edukacyjnym.

           

 
   Prowadzenie:  zespół redakcyjny