Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty

   Powrót do strony głównej
Rok szkolny  2010/2011

Spotkanie z policjantem


Bezpieczne ferie

Analiza ankiet  dla rodziców

Analiza ankiet  dla uczniówRok szkolny  2007/2008

Raz, dwa, trzy...

Konkurs plastyczny

Pierwsza pomoc

Rózga dla piratów

Spotkanie z policjantem

Spotkanie z rodzicami

Zły dotyk
„RAZ, DWA, TRZY – BĄDŹ BEZPIECZNY
I TY”

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła realizuje :

PROGRAM PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNO
DLA UCZNIÓW KLAS I – III

Jednym z ważnych elementów tego programu jest zwrócenie uwagi
uczniów na czas wolny spędzany poza domem lub szkołą; uwrażliwienie ich na możliwość pojawienia się zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego wyboru miejsca do zabawy: w lesie, nad wodą, podwórku czy boisku szkolnym. 


Cele główne programu


1. Zminimalizowanie liczby nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem dzieci.
2. Podniesienie poziomu wiedzy dzieci w zakresie umiejętności unikania zagrożeń w życiu codziennym.


Cele pośrednie programu


1. Pogłębienie poziomu specjalistycznej wiedzy rodziców, opiekunów i nauczycieli na temat zasad zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz sposobów udzielania im pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia.
2. Aktywizacja rodziców i nauczycieli do wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i zainicjowanie powstawania w szkołach Rad Bezpieczeństwa.
3. Maksymalne zminimalizowanie zagrożenia dzieci w czasie dojścia lub dojazdu do i ze szkoły, na wycieczkach i innych formach komunikacji.

4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci podczas zabaw
w szkole i na podwórku. Wyuczenie postawy ograniczonego zaufania
wobec osób obcych.
5. Utrwalenie w świadomości rodziców i dzieci konieczności noszenia
elementów odblaskowych.
6. Przybliżenie dzieciom pracy i roli Policji.
7. Wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej.

PRZEPIS NA BEZPIECZNE FERIE28 stycznia 2011r. uczniowie klasy III b przygotowali apel pod hasłem PRZEPIS NA BEZPIECZNE FERIE . Wierszyki, piosenki mówiły o bezpieczeństwie podczas zjeżdżania na sankach, jazdy na łyżwach i zabaw na śniegu. Piosenki o zimowej tematyce wykonane przez dzieci uatrakcyjniły przedstawienie. Przypomniały zasady poruszania się po drogach, zwróciły uwagę na zagrożenia podczas zimowych zabaw. Widownia rozwiązywała zagadki o tematyce zimowej.
Na zakończenie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. BEZPIECZNE FERIE . Pani DYREKTOR nagrodziła dzieci słodkim upominkiem.
Na całością czuwały panie: Mirosława Mansz i Anna Hamera, a pani Anna Orzech-Kunysz przygotowała oprawę plastyczną.

ferie

RAZ, DWA, TRZYBĄDŹ BEZPIECZNY I TY

 

Ankietę wypełniło  118  rodziców uczniów  z  klas 1-3.

 

1.       Czy znasz założenia programu RAZ, DWA, TRZYBĄDŹ BEZPIECZNY I TY? Jeśli tak to skąd się o nich dowiedziałeś?

 

 

a)      ze szkoły – 58 rodziców

b)       ze spotkania w szkole z policjantem  - 37 rodziców

c)        nie  znam – 9 rodziców

d)      z wywiadówki – 2 rodziców

e)      od dziecka - 2 rodziców

f)       Internetu -2 rodziców

g)      tak - 1 rodzic

h)      od wychowawcy - 1 rodzic

i)         od policjanta - 1 rodzic

j)        strona internetowej  szkoły, wychowawcy - 1 rodzic

k)      brak odpowiedzi – 4 rodzic

 

 

2.       Czy bierzesz udział w działaniach profilaktycznych organizowanych przez szkołę, do której uczęszcza Twoje dziecko ?

 

a)      Tak – w pełnym zakresie -34  rodziców

b)      Tak  - w niewielkim zakresie - 31 rodziców

c)       Raczej nie - 25 rodziców

d)      Nie -21 rodziców

e)      Nie znam tych działań -  6  rodziców

f)       Brak odpowiedzi -  1 rodzic

 

3.       Czy i jak często rozmawiasz z dzieckiem na temat potencjalnych zagrożeń? 

 

a)      Tak – rozmawiam często -  111  rodziców

b)      Raczej nie -  5 rodziców

c)       Nie -  1  rodzic

d)      Brak odpowiedzi -  1  rodzic

 

 

4.       Czy Twoje dziecko nosi elementy odblaskowe przy ubraniu wyjściowym?

 

a)      Tak -  44  rodziców

b)      Tak, ale tylko czasami -   36 rodziców

c)       Raczej nie -   18 rodziców

d)      Nie  -   17  rodziców

e)      Moje dziecko nie ma elementów odblaskowych -   1  rodzic

f)       Brak odpowiedzi  -   2  rodziców

 

 

5.       Jakie niebezpieczeństwa obecnych czasów są największym zagrożeniem dla Twojego dziecka? Wymień najważniejsze z nich.

 

a)      duży ruch na ulicy –20 rodziców

b)      narkotyki – 18 rodziców

c)       przemoc – 11 rodziców

d)      Internet – 11  rodziców

e)      droga do szkoły – 4 rodziców

f)       drogi, agresja między dziećmi – 3 rodziców

g)      pijani kierowcy  - 3 rodziców

h)      brak pasów – 3 rodziców

i)        alkohol, papierosy, narkotyki, przemoc – 2 rodziców

j)        szybko jeżdżące auta – 1 rodzic

k)      niekontrolowane kontakty w sieci z niewłaściwymi osobami – 1 rodzic

l)        przejście dla pieszych przy szkole i droga do domu – 1 rodzic

m)    wypadki samochodowe – 1 rodzic

n)      narkotyki, dopalacze – 1 rodzic

o)      narkotyki, pijaństwo – 1 rodzic

p)      porwanie – 1 rodzic

q)      agresywne zachowania kolegów – 1 rodzic

r)       brak wyobraźni kierowców, łatwy dostęp do narkotyków, znieczulica, Internet i wzmożony ruch na drodze – 1 rodzic

s)       narkomania, Internet – 1 rodzic

t)       agresja, brak empatii – 1   rodzic

u)      znieczulica – 1 rodzic

v)      narkotyki, agresja, alkohol, przemoc – 1 rodzic

w)    droga do szkoły, komputer i obce osoby  na terenie szkoły – 1 rodzic

x)       szybka jazda samochodem przez niektórych kierowców – 1 rodzic

y)      niebezpieczeństwo na drodze, brak chodników – 1 rodzic

z)       obcy ludzie – 1 rodzic

aa)   bezpieczeństwo na drodze i Internet – 1 rodzic

bb)  ruch drogowy, rozmowy z obcymi – 1 rodzic

cc)    narkotyki, nikotyna – 1 rodzic

dd)  duży ruch przy szkole, narkotyki w szkole -1 rodzic

ee)  ruch drogowy przy szkole – 1 rodzic

ff)     brak odpowiedzi  -21 rodzic

 

 

6.       Jak oceniasz zaangażowanie lokalnej Policji w działania prewencyjne na terenie Twojej miejscowości?

 

a)      bardzo dobrze – 6 rodziców

b)      dobrze  55 rodziców

c)       dostatecznie – 28 rodziców

d)      źle – 6 rodziców

e)      bardzo źle – 1 rodzic

f)       trudno powiedzieć – 16 rodziców

g)      brak odpowiedzi – 6 rodziców

 

7.       Jakiego rodzaju pomocy w działalności profilaktycznej oczekujesz od lokalnej Policji? 

 

a)      patroli  w okolicach szkoły – 19 rodziców

b)      bezpieczeństwa na drogach – 13 rodziców

c)       rozmowy z dziećmi w szkole – 11 rodziców

d)      częstych  spotkań – 9 rodziców

e)      edukacji  szkolnej – 4 rodziców

f)       sprawdzania prędkości samochodów w obrębie szkoły – 3 rodziców

g)      poprawy bezpieczeństwa na drogach – 2 rodziców

h)      ostrzegania przed używkami – 2 rodziców

i)        programu edukacyjnego w szkole  - 2 rodziców

j)        bezpieczeństwa w każdym zakresie – 2 rodziców

k)      większego zainteresowania problemami dzieci, lepsza opieka – 2 rodziców

l)        przepisów zgodnych z logiką – 1 rodzic

m)    bezpieczeństwa w szkole – 1 rodzic

n)      większego zaangażowania – 1 rodzic

o)      profilaktyki – 1 rodzic

p)      współpracy z dziećmi – 1 rodzic

q)      walki z narkotykami – 1 rodzic

r)       więcej zaangażowania w życie lokalnej społeczności – 1 rodzic

s)       patroli  przy szkole i w szkole, biuletynów  informacyjnych – 1 rodzic

t)       większego zainteresowania, co robi młodzież -1 rodzic

u)      wyposażenia w odblaski – 1 rodzic

v)      sprawniejszego działania policji  - 1 rodzic

w)    dbania  o bezpieczeństwo i porządek – 1 rodzic

x)      zadbania o bezpieczeństwo przy przejściach dla pieszych i wokół szkoły – 1 rodzic

y)      policja powinna być bardzie widoczna – 1 rodzic

z)       brak odpowiedzi – 35 rodziców

 

 

 

8.       Jak oceniasz zaangażowania szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko w działania prewencyjne ?

 

a)       bardzo dobrze -37 rodziców

b)      dobrze – 60 rodziców

c)        dostatecznie – 11 rodziców

d)      źle – 3 rodziców

e)      trudno powiedzieć – 7 rodziców

 

9.         Czy jesteś zainteresowany włączeniem się w realizację działań profilaktycznych ? Jeśli tak to jaką rolę dla siebie w nich widzisz?

 

a)      tak  - 39 rodziców

 

Ø  rozmowy o bezpieczeństwie – 3 rodziców

Ø  rozmowy z dzieckiem – 3 rodziców

Ø  pomoc w organizacji zajęć – 2 rodziców

Ø  praca z dzieckiem w domu – 2 rodziców

Ø  większa uwaga na otaczające środowisko – 1 rodzic

Ø  udział w zajęciach z policją  - 1 rodzic

Ø  wspieranie działań szkoły i nauczycieli – 1 rodzic

Ø  uświadamianie o najważniejszych zasadach w ruchu drogowym – 1 rodzic

Ø  dowolną –  1  rodzic

Ø  oczekuję propozycji – 1 rodzic

 

b)      nie  - 60 rodziców

 

c)        brak odpowiedzi – 19 rodziców
RAZ, DWA, TRZYBĄDŹ BEZPIECZNY I TY

 

Ankietę wypełniło  112  uczniów  z  klas 1-3.

 

1.       Na temat bezpiecznego zachowania się  rozmawiają z :

 

a)       45 uczniami - wychowawczyni i rodzice 

b)       35 uczniami – rodzice

c)       16 uczniami –wychowawczyni, rodzice, policjant

d)      6 uczniami –wychowawczyni

e)       4 uczniami –wychowawczyni, rodzice, dziadkowie

f)        2 uczniami –policjant

g)       1 uczniem –wychowawczyni, rodzice, rodzeństwo

h)      1 uczniem– wychowawczyni,  dziadkowie

i)         1 uczniem –wychowawczyni, policjant, dziadkowie

j)        brak odpowiedzi – 1 uczeń

 

2.       Zajęcia, na których jest policjant:

 

a)      lubi  -  96 uczniów

b)      nie lubi  - 7  uczniów

c)       nie wie, czy lubi  - 8  uczniów

d)      brak odpowiedzi   - 1  uczeń

 

3.       Dziecko zwróci  się do policjanta w sytuacji:

 

a)      niebezpieczeństwa – 19 uczniów

b)      gdy będzie świadkiem wypadku– 15 uczniów

c)       gdy będzie świadkiem wypadku lub gdy się zgubi  – 13 uczniów

d)      zażywania narkotyków, kradzieży, wypadku, napadu, porwania  i niebezpiecznych zabaw – 7 uczniów

e)      gdy ktoś mu będzie groził  – 6 uczniów

f)       gdy zgubi się – 6 uczniów

g)      wypadku, pobicia – 5 uczniów

h)      gdy zabłądzi– 5 uczniów

i)        kradzieży 4 uczniów

j)        zażywania narkotyków, kradzieży, wypadku, napadu, porwania – 4 uczniów

k)      kradzieży, wypadku, napadu, porwania  - 3 uczniów

l)        gdy się zgubi, zauważy wypadek lub włamanie – 2 uczniów

m)    gdy zgubi się lub gdy go ktoś okradnie  - 2 uczniów

n)      wypadku, kradzieży, zagrożenia – 1 uczeń

o)      wypadku, kradzieży, pobicia – 1 uczeń

p)      gdy będzie świadkiem wypadku lub gdy ktoś go będzie zachęcał do zażywania narkotyków – 1 uczeń

q)      napadu, włamania – 1 uczeń

r)       gdy ktoś go będzie zaczepiał – 1 uczeń

s)       włamania – 1 uczeń

t)       porwania – 1 uczeń

u)      gdy zabłądzi lub gdy zauważy pożar – 1 uczeń

v)      wypadku, pożaru lub gdy się zgubi – 1 uczeń

w)    gdy zauważy złodzieja lub rannego – 1 uczeń

x)      kradzieży, wypadku – 1 uczeń

y)      kradzieży, wypadku, napadu – 1 uczeń

z)       zażywania narkotyków, kradzieży, wypadku, napadu– 1 uczeń

aa)   gdy zaatakuje go bandyta – 1 uczeń

bb)  brak odpowiedzi – 7 uczniów

 

 

4.       Wzywając pomoc w razie wypadku  następujące informacje:

 

a)      Imię i nazwisko, adres, miejsce wypadku, czy ktoś jest ranny – poda 74 uczniów

b)      Imię i nazwisko, adres, miejsce wypadku – poda  22 uczniów

c)       Adres, miejsce wypadku – poda 2  uczniów

d)      Imię i nazwisko, miejsce wypadku, czy ktoś jest ranny – poda  2 uczniów

e)      Imię i nazwisko, adres, miejsce wypadku, czy ktoś jest ranny , czy lubi cukierki, jaki przedmiot lubi w szkole najbardziej – poda  2 uczniów

f)       Imię i nazwisko– poda 2 uczniów

g)      Imię i nazwisko, miejsce wypadku – poda  1 uczeń

h)      Miejsce wypadku, czy ktoś jest ranny – poda  1 uczniów

i)        Miejsce wypadku – poda  1 uczeń

j)        Nie udzieliło  odpowiedzi  - 5 uczniów

 

 

5.       Właściwe  numery telefonów POLICJI, STRAŻY POŻARNEJ i  POGOTOWIA RATUNKOWEGO

 

a)      podało 101 uczniów

b)      3 uczniów podało wszystkie złe numery

c)       złe numery STRAŻY POŻARNEJ i  POGOTOWIA RATUNKOWEGO  podało 5 uczniów

d)      złe numery POGOTOWIA RATUNKOWEGO  podał  1 uczeń

e)      złe numery STRAŻY POŻARNEJ podał  1 uczeń

f)       1 uczeń nie udzielił odpowiedzi

 

 

6.       NA PYTANIE: „ Opisz swoją drogę do szkoły. Napisz jakie napotykasz miejsca niebezpieczne.” UCZNIOWIE UDZIELILI NASTĘPUJĄCYCH ODPOWIEDZI:

 

a)      przejście dla pieszych – 22 uczniów

b)      do szkoły  jadę autobusem  17 uczniów

c)       odwożą mnie rodzice – 15 uczniów

d)      pasy i roboty drogowe – 10 uczniów

e)      do szkoły odprowadzają mnie rodzice – 8 uczniów

f)       groźny pies – 4 uczniów

g)      nie napotyka niebezpiecznych miejsc – 2 uczniów

h)      remont drogi  - 2 uczniów

i)        mieszkam po tej samej stronie , c o szkoła i dlatego moja droga jest  bezpieczna – 2 uczniów

j)        pasy, groźny pies – 1 uczeń

k)      skrzyżowanie – 1 uczeń

l)        ulica, szybkie pojazdy – 1 uczeń

m)    skrzyżowanie, pasy – 1 uczeń

n)      skrzyżowanie, ostre zakręty – 1 uczeń

o)      dziury – 1 uczeń

p)      idę chodnikiem – 1 uczeń

q)      brak pasów, rozkopany chodnik, maszyny stojące na drodze – 1 uczeń

r)       rondo – 1 uczeń

s)       moja droga jest prosta – 1 uczeń

t)       moja droga jest niebezpieczna – 1 uczeń

u)      moja droga jest krótka – 1 uczeń

v)      przez ulicę przeprowadza mnie osoba dorosła – 1 osoba

w)    brak odpowiedzi -  17 uczniów

 

 

7.       Kiedy ktoś puka do drzwi

 

a)      103  uczniów nie otworzy drzwi

b)       6  uczniów powie, że rodziców nie ma w domu

c)        3   uczniów nie udzieliło odpowiedzi

 

8.       Aby opatrzyć ranę :

 

a)       107  uczniów potrzebuje:  bandaż, plaster, wodę utlenioną

b)      2 uczniów wybrało z poszczególnych odpowiedzi bandaż i jodynę

c)        3   uczniów nie udzieliło odpowiedzi

 

9.         Na pytanie : „Czy nosisz przy ubraniu elementy odblaskowe”:

 

a)      tak odpowiedziało 53  uczniów

b)      nie  odpowiedziało  58  uczniów

c)        1 uczeń nie udzielił odpowiedzi

   

 

 

10.    Dlaczego nosisz (nie nosisz) elementów odblaskowych?

 

a)      jestem widoczny/a -   39 uczniów

b)      nie mam  -   31 uczniów

c)       zapewniam sobie bezpieczeństwo – 10 uczniów

d)      bo jeżdżę samochodem -    6 uczniów

e)      nie są potrzebne -   2 uczniów

f)       czuję się bezpieczny , ochraniają mnie -   1 uczeń

g)      jestem bezpieczny, widoczny -   1  uczeń

h)      nie chcę nosić, rodzice mi nie pozwalają  -  1 uczeń

i)        mama nie wie gdzie kupić – 1 uczeń

j)        bo uważam, ze nie są konieczne – 1 uczeń

k)      nigdzie w nocy nie chodzę – 1 uczeń

l)        mama mi nie daje  - 1 uczeń

m)    bo nie lubię – 1 uczeń

n)      nie widziałem elementów odblaskowych – 1 uczeń

o)      brak odpowiedzi – 15 uczniów

 

11.   Flaga czerwona na basenie lub nad wodą oznacza, że:

 

a)      kąpiel jest zabroniona – tak uważa 94 uczniów

b)      można się kąpać w obecności dorosłych – według  15 uczniów

c)       można się kąpać według 2 uczniów

d)      brak odpowiedzi – 1 uczeń

 

12.    Gdzie można grać w piłkę na ulicy?

 

a)      Nie wolno grać – tak uważa 104 uczniów

b)      Gdy rodzice patrzą – takiej odpowiedzi udzieliło 2 uczniów

c)       Kiedy nie jeżdżą po niej samochody – według 3 uczniów

d)      brak odpowiedzi  - 3 uczniów

Spotkanie z policjantem

17 listopada 2010r.  odbyło się spotkanie przedstawiciela  policji,  pani Anny Wasilewskiej z rodzicami uczniów klas 1-3.

Spotkanie  miało na celu:

- Zapoznanie rodziców z zasadami przyznawania 

CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA.

- Zapoznanie z głównymi celami i założeniami programu profilaktyczno- prewencyjnego "Raz, dwa, trzy- bądź bezpieczny i Ty".

- Przypomnienie o odpowiedzialności osób dorosłych za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci będących pod ich opieką.

- Omówienie przyczyn najczęściej występujących wypadków z udziałem dzieci oraz sposobów ich unikania.

-Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców.

  Ankieta skierowana do rodziców została przeprowadzona przez wychowawców klas.2010
RADA BEZPIECZEŃSTWA

przy Szkole Podstawowej 

w Szewnie

Rodzice

1.    Beata Nadbrzuchowska kl. I a

2.   Anna Winiarska  kl.  I b

3.   Elżbieta Jasińska   kl. II a

4.    Sylwia Moroń   kl. II b

5.   Mariusz Kasprzyk kl. III a

6.   Agnieszka Duś-Kuzka  kl. III b

 

Uczniowie

1.     Kacper Nadbrzuchowski  kl. Ia

2.   Klaudia Gierczak kl.Ib

3.   Hubert Krajewski kl.II a

4.   Wiktoria Burek kl.II b

5.   Wojciech Marzec kl.III a

6.   Bartosz Zieliński kl.III b

Nauczyciele

    1.    Danuta Bańda – zastępca dyrektora

    2.   Anna Orzech-Kunysz – pedagog

    3.   Renata Miśkiewicz –wychowawca kl. I a

    4.   Dorota Lasek  - wychowawca kl. I b

    5.   Grażyna Krupa - wychowawca kl. II a

    6.   Barbara Swat - wychowawca kl. II b

    7.   Halina Mierzejewska - wychowawca kl. III a

    8.   Mirosława Mansz  - wychowawca kl. III b
****************************************************************


26 listopada 2010r., policjantka z KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim , pani Anna Wasilewska spotkała się z uczniami naszej szkoły.

Celem spotkania było uświadomienie dzieciom znaczenia elementów odblaskowych na ich ubiorze oraz przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 

Uczniowie otrzymali opaski odblaskowe oraz dyplomy za udział w konkursie plastycznym „Jestem widoczny - jestem bezpieczny”.

2


Do góry strony

mrowka


Raz, dwa, trzy- bądź bezpieczny i Ty

 

    W roku szk. 2007/2008 Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnie została wytypowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Wojewódzką Komendę Policji w Kielcach do realizacji Programu „Raz, dwa, trzy- bądź bezpieczny i Ty”.

     Akcja rozpoczęła się we wrześniu 2007 r. spotkaniem z uczniami funkcjonariusza Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. Komisarz Rafał Pietrkiewicz przedstawił dzieciom założenia programu. Następnie wygłosił prelekcję na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Omówił jak prawidłowo reagować na sygnały świetlne dotyczące ruchu drogowego oraz jak w praktyce stosować zasady przechodzenia przez jezdnię i bezpiecznie poruszać się po drogach publicznych w czasie sprzyjających i niesprzyjających warunków atmosferycznych.

     W ramach powyższego programu placówka realizowała szereg atrakcyjnych i ciekawych przedsięwzięć:       

a)    konkursy:

-          wiedzy „Znaki drogowe”,

-          plastyczny „Moja droga”,

b)    akcjach:

-          „Rózga dla piratów”,

-          „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej” – pokaz ratowników PCK z Ostrowca Św. 

- rozdawanie światełek odblaskowych dla wszystkich uczniów społeczności szkolnej,

c)    Zajęcia warsztatowe:

-          „Zły dotyk”,

-          „Uwaga obcy”,

-          Numer alarmowy 112”,

-          Droga i ja”,

d)    wykonywanie gazetek ogólnoszkolnych oraz plakatów o bezpieczeństwie:

-          „Numery alarmowe”,

-          „Bezpieczne ferie”,

e)    projekcje filmów edukacyjnych:

-          „Przygody Łusza”,

-          „Strzeż się nieznajomych”,

-          „Bezpieczeństwo w mieście zależy również od Ciebie”,

-          „Bezpieczeństwo w życiu codziennym”,

f)    inscenizacje ogólnoszkolne:

-          „Dzieci  w sieci”,

-          „pierwsza pomoc”, 

g)    spotkania z funkcjonariuszami policji ( pogadanki, dyskusje, rozmowy, porady):

-          „Zły dotyk”,

-          „Uwaga obcy”,

h)    apele ogólnoszkolne:

-          „Bezpieczne ferie zimowe”

     Do góry strony
       mrowka                          

Konkurs plastyczny

 

W ramach akcji, „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty” zorganizowany został w lutym konkurs plastyczny „Moja droga do szkoły”. Konkurs przeprowadzono w dwóch etapach: klasowym i szkolnym w klasach 1-3. Z każdej klasy wychowawca wybrał 4 najciekawsze prace, a następnie komisja w składzie: p. R. Kwiatkowska, p. U. Siporska i p. R. Miśkiewicz nagrodziły 12 prac.

1 miejsce zajęła Klaudia Kołodziej    kl. III b oraz Krystian Mularczyk kl. I b

2 miejsce zajął Krystian Skiba kl. I a oraz Łukasz Haraźny kl. IIIb

3 miejsce zajęła Karolina Skiba kl. IIIa oraz Kamil Stawiarski kl. IIb 

Wyróżnienia zdobyli następujący uczniowie:
 

Bartosz Kubicki

Emilia Gruszka

Karolina Brodnicka

Dominika Gołda

Sara Jóźwik

Dominika Pytlak
 

Prace wykonane zostały różnymi technikami i przedstawiały bezpieczną drogę ucznia do szkoły. Zostały one zaprezentowane uczniom i rodzicom na holu szkolnym. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy wykonane przez p. Renatę Miśkiewicz.

Do góry strony
                                                
   
mrowka              
                 

Pierwsza pomoc

 

 

W ramach realizacji programu „Raz dwa trzy- bądź bezpieczny i Ty w dniu 19 marca 2008 roku przeprowadzony został pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez pana Dariusza Czupryńskiego.

Na wstępie przedstawiono jak dokonać oceny podstawowych funkcji życiowych poszkodowanego. Następnie jak zabezpieczyć miejsce wypadku i jak najszybciej wezwać Pogotowie Ratunkowe oraz ekipę ratowniczą, jakie informacje podać i w jakiej formie.

W czasie trwającego spotkania uczniowie mieli okazję nauczyć się:

- Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej (masażu serca i sztucznego oddychania)

- jak zachować się w nagłych przypadkach takich jak: omdlenie, zakrztuszenie, krwotok, złamanie, wstrząs, oparzenia.

Przeprowadzono pokaz postępowania w przypadku ataku epilepsji-padaczek oraz ataku astmy- duszność.

Do góry strony
mrowka


Rózga dla piratów

 
 

Dnia 06.12.2007r. w ramach programu „Raz, dwa, trzy- bądź bezpieczny i Ty” odbyła się akcja – „ Rózga dla piratów”. Uczniowie wraz z funkcjonariuszem drogówki zatrzymywali kierowców, którzy przekraczali prędkość lub łamali przepisy ruchu drogowego. Piraci drogowi otrzymywali rózgę zamiast mandatu. Kierowców, którzy jechali zgodnie z przepisami uczniowie nagradzali kwiatkiem. Cała akcja przebiegała sprawnie i dała dzieciom wiele zadowolenia.

Do góry strony

mrowka
Spotkanie z rodzicami

 

 W roku szkolnym 2007/2008 w Zespole Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej w Szewnie realizowany jest program profilatyczno- prewencyjny pod nazwą "Raz, dwa, trzy- bądź bezpieczny i Ty".

Nasza szkoła realizuje ten program wspólnie z Wojewódzką Komendą Policji i Kuratorium Oświaty w Kielcach.

 W ramach realizacji programu dnia 22 listopada 2007 roku odbyło się zebranie z rodzicami mające na celu wprowadzenie w naszej szkole wyżej wymienionego programu ukierunkowanego na uczniów, rodziców i nauczycieli klas I-III. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel policji.

Do góry strony

mrowka 

Spotkanie z policjantem

 

Spotkanie z policjantem miało na celu:

 1.Zapoznanie rodziców z zasadami przyznawania certyfikatu bezpieczeństwa.

2. Zapoznanie z głównymi celami i założeniami programu profilaktyczno- prewencyjnego "Raz, dwa, trzy- bądź bezpieczny i Ty".

3. Opis problemu- udział dzieci w zdarzeniach zagrażających ich bezpieczeństwu.

4. Zapoznanie z zasadami odpowiedzialności osób dorosłych za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci będących pod ich opieką.

5. Omówienie przyczyn najczęściej występujących wypadków z udziałem dzieci oraz sposobów ich unikania.

6. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców.

  Ankieta skierowana do rodziców została przeprowadzona przez wychowawców klas.

 Wszystkie podjęte działania miały na uwadze pogłębienie specjalistycznej wiedzy rodziców, opiekunów i nauczycieli na temat zasad zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz sposobów udzielania im pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia.

Do góry strony

mrowka„Zły dotyk” , „ Uwaga obcy !”

     Dnia 4 marca 2008r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantką p. Anną Wasilewską, która przybliżyła  ważny temat, jakim jest „ Zły dotyk”.  Policjantka objaśniła uczniom kto i w jaki sposób może, a w jaki nie może dziecka dotykać i przestrzegała przed niedobrym zachowaniami dorosłych. W klasach I-III pojawiły się ekspozycje o temacie zarówno złego, dobrego, jak i potajemnego dotyku.                     

     Drugim, równie ważnym tematem było uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą spotkać ich ze strony nieznajomych osób. Pod hasłem przewodnim „Uwaga obcy” policjantka udzieliła uczniom kilku cennych rad. Tłumaczyła jak dziecko ma się zachować, kiedy ktoś obcy częstuje cukierkami i chce, żeby dziecko z tym obcym gdzieś poszło. Być bezpiecznym tzn.:

·         nie otwierać drzwi obcym

·         nie brać od nieznajomych żadnych prezentów, nawet słodyczy

·         nigdzie nie chodzić z osobą nieznaną

·         nie rozmawiać przez telefon gdy jest się samemu w domu.


Do góry strony


mrowka

  Prowadzenie:  zespół redakcyjny